ไม่พบผลการค้นหา
ผลสำรวจความเห็นประชาชนของสวนดุสิตโพลชี้ คะแนนผลงานรัฐบาลดีขึ้นจากเดือนก่อน ส่วนฝ่ายค้านคะแนนลดลง แต่คะแนนรวมยังมากกว่าของรัฐบาล นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจดัชนีการเมืองไทยช่วงเดือน พ.ย. โดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น เพื่สะท้อนว่าการเมืองไทย ดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิม โดยให้คะแนนเต็ม 10 และหาค่าเฉลี่ย ภาพรวมของการเมืองไทยออกมา

ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เป็นการสำรวจดัชนีการเมืองไทยครั้งที่ 4 โดยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,469 คน (กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน 603 คน 24.42 เปอร์เซ็นต์ ภาคกลาง 506 คน 20.49 เปอร์เซ็นต์ ภาคเหนือ 366 คน 14.82 เปอร์เซ็นต์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 669 คน 27.10 เปอร์เซ็นต์ และภาคใต้ 325 คน 13.17 เปอร์เซ็นต์) ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

ภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ “ดัชนีการเมืองไทย เดือน พ.ย.62” คะแนนเต็ม 10 ได้ 3.94 คะแนน

 • การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน 5.22 คะแนน
 • ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ 4.88 คะแนน
 • จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ 4.70 คะแนน
 • ความสามัคคีของคนในชาติ 4.50 คะแนน
 • การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม 4.33 คะแนน
 • ผลงานของรัฐบาล 4.30 คะแนน
 • การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน 4.28 คะแนน
 • การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ 4.27 คะแนน
 • ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4.18 คะแนน
 • ผลงานของนายกรัฐมนตรี 4.10 คะแนน
 • การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 4.08 คะแนน
 • สภาพของสังคมโดยรวม 4.03 คะแนน
 • ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย 3.99 คะแนน
 • การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล 3.72 คะแนน
 • การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง 3.66 คะแนน
 • ความเป็นอยู่ของประชาชน 3.55 คะแนน
 • การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ 3.47 เศรษฐกิจ
 • การแก้ปัญหายาเสพติด 3.44 คะแนน
 • การแก้ปัญหาความยากจน 3.41 คะแนน
 • การแก้ปัญหาคอรัปชั่น 3.40 คะแนน
 • การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม 3.39 คะแนน
 • ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ 3.35 คะแนน
 • สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม 3.34 คะแนน
 • การแก้ปัญหาการว่างงาน 3.31 คะแนน
 • ราคาสินค้า 3.24 คะแนน

ประเด็นที่ “ดีขึ้น”กว่าเดือนที่แล้ว

1 ผลงานของรัฐบาล จากเดิม 3.79 คะแนน เพิ่มขึ้นเป็น 4.30 คะแนน

2 การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้ จากเดิม 3.69 คะแนน เพิ่มเป็น 4.27 คะแนน

3 ผลงานของนายกรัฐมนตรี จากเดิม 3.83 คะแนน เพิ่มเป็น 4.10 คะแนน

4 การแก้ปัญหาความยากจน จากเดิม 3.12 เพ่ิมเป็น 3.41 คะแนน

ประเด็นที่ “แย่ลง”กว่าเดือนที่แล้ว

1 การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน จากเดิม 5.67 คะแนน ลดเหลือ 5.22 คะแนน

2 ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้ จากเดิม 5.00 ลดเหลือ 4.88 คะแนน

3 จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ จาก 4.97 คะแนน เหลือ 4.70 คะแนน

4 ความสามัคคีของคนในชาติ จากเดิม 4.77 คะแนน ลดเหลือ 4.50 คะแนน

5 การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม จากเดิม 4.57 คะแนน ลดเหลือ 4.33 คะแนน

ข้อเสนอแนะทางด้านการเมือง ณ วันนี้ คือ 

อันดับ 1 ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง 39.76 เปอร์เซ็นต์

อันดับ 2 นักการเมืองควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 30.38 เปอร์เซ็นต์

อันดับ 3 อยากให้การประชุมสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 19.27 เปอร์เซ็นต์

อันดับ 4 ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง หันมาดูแลประชาชน 16.57 เปอร์เซ็นต์

อันดับ 5 นำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 11.51 เปอร์เซ็นต์

สวนดุสิตโพล 30 พ.ย.2562