NEWS

เปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

by 18 พฤษภาคม 2555 เวลา 11:18 น.

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดิน หลังพบที่ผ่านมา การทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มที่ไม่ดีขึ้น


​นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการเปิดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมประกาศยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และมอบนโยบายแก่ส่วนราชการในการพัฒนาองค์การเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหาในระดับชาติที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน ทำให้ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณเป็นจำนวนมาก สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ สังคม การบริหารราชการ และนำไปสู่ความล้มเหลวในการพัฒนาประเทศ


นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าประเทศไทยในช่วง 17 ปีที่ผ่านมาขององค์กรเพื่อความโปร่งใสสากลเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นในประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มที่ไม่ดีขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2550 - 2555 ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์ของไทยอยู่ในระดับ 3.3-3.5 จากคะแนนเต็ม 10 และมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องมีการแต่งตั้งโยกย้ายที่เป็นธรรม ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง การให้คนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน และไม่ใช่แค่เพียงการปราบปรามหรือลงโทษเท่านั้น แต่จะต้องมีความดีความชอบให้กับคนที่มีความสุจริต พร้อมกับสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วม การปรับปรุงการทำงานแก้ไขปัญหาจากภายใน


อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐโดยกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในข้อ 1.3 ที่ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง ที่จะต้องเร่งดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเพื่อให้ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นของประเทศดีขึ้น เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เพื่อบูรณาการเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของภาครัฐ ซึ่งได้เสนอแนะยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น


Produced by Voice TV

EMBED CODE :

RELATED CONTENT

นายกฯประกาศเดินหน้านโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
นายกฯประกาศเดินหน้านโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น
นายกรัฐมนตรีประกาศเดินหน้านโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยยึดหลักความโปร่งใส…
ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น
ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น
ทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชั่นในสังคมไทย ขณะที่ผู้นำฝ่ายค้านเป็นห่วงโครงการรับจำนำข้าวที่อาจมีช่องโหว่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่นได้…
องค์กรต่อต้านฯ เสนอแนวทางปฏิรูปคอร์รัปชั่น
องค์กรต่อต้านฯ เสนอแนวทางปฏิรูปคอร์รัปชั่น
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น เตรียมเสนอรัฐบาลใหม่ถึงแนวทางปฏิรูปปัญหาคอร์รัปชั่นในไทย…
ป.ป.ช.คาด คอร์รัปชั่นจะหมดไปใน 20 ปี
ป.ป.ช.คาด คอร์รัปชั่นจะหมดไปใน 20 ปี
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เชื่อว่า ปัญหาคอร์รัปชั่นจะหมดไปจากประเทศไทยภายในเวลาไม่เกิน…
หอการค้าเผยดัชนีคอร์รัปชั่น
หอการค้าเผยดัชนีคอร์รัปชั่น
ศูนย์วิจัยหอการค้าไทย เผยดัชนีคอร์รัปชั่น ปรับตัวลดลง อยู่ในระดับ 39 จาก…
ทีดีอาร์ไอ ชี้สถานการณ์คอร์รัปชั่นในไทย ยังรุนแรง
ทีดีอาร์ไอ ชี้สถานการณ์คอร์รัปชั่นในไทย ยังรุนแรง
ทีดีอาร์ไอ ระบุ ปัญหาการคอร์รัปชั่นในประเทศไทยยังรุนแรง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง…
รบ.เดินหน้าโครงการ 1 กรม 1 ป้องกันโกง
รบ.เดินหน้าโครงการ 1 กรม 1 ป้องกันโกง
รัฐบาลแถลงความคืบหน้ายุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยเดินหน้าโครงการ…
เอกชนเสนอ 5 แนวทางแก้คอร์รัปชั่น
เอกชนเสนอ 5 แนวทางแก้คอร์รัปชั่น
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น เสนอ 5 แนวทางแก้ปัญหาทุจริตในไทย โดยเห็นว่าต้องเริ่มต้นปลูกฝังเรื่องการไม่คอร์รัปชั่นตั้งแต่ที่บ้านและสถานศึกษา…
TOP
NOW :