NEWS

โปรดเกล้าฯ ตำแหน่งศาสตราจารย์ 'วรเจตน์ ภาคีรัตน์'

by พิชิตศักดิ์ แก่นนาคำ 21 เมษายน 2560 เวลา 12:20 น.

'อิศรา' เผยมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ 10 ราย 'วรเจตน์ ภาคีรัตน์' มีในรายชื่อ 

สำนักข่าวอิศรา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งศาสตราจารย์ จำนวน 10 รายชื่อ จากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ลงนามพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งรายชื่อทั้งหมดมีดังนี้ 

1.รองศาสตราจารย์วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากฎหมายมหาชน สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2556

2.รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ ทีฆเสนีย์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจักษุวิทยา สังกัดคณะแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

3.รองศาสตราจารย์อรรถกร เก่งพล ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2557

4.รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สวรรยาวิสุทธิ์ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2558

5.รองศาสตราจารย์พัดยศ พุทธเจริญ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปกากร ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปกากร  ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

6.รองศาสตราจารย์สุวดี โฆษิตบวรชัย ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาทันตรังสีวิทยา สังกัดคณะทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2558

7.รองศาสตราจารย์ยงยุทธ ศิริปการ ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2558

8.รองศาสตราจารย์สมปอง คล้ายหนองสรวง ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาชีวเคมี สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2558

9.รองศาสตราจารย์มรรยาท รุจิวิชชญ์ ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2558

10.รองศาสตราจารย์จิราวัลย์ จิตรถเวช ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถิติ สังกัดคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ที่มา:สำนักข่าวอิศรา
 

MORE FROM THAILAND

พัฒนาการศึกษาไทยอย่างไรในศตวรรษที่ 21
พัฒนาการศึกษาไทยอย่างไรในศตวรรษที่ 21
พูดคุยกับอาจารย์บัญญาพนต์ พูนสวัสดิ์ นักเทคโนโลยีการศึกษา ชำนาญการด้าน…
10 ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
10 ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
หาคำตอบทุกทักษะที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 กับ ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์…
อุษาคเนย์ ฐานที่มั่นใหม่ไอซิส?
อุษาคเนย์ ฐานที่มั่นใหม่ไอซิส?
ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะหันมาให้ความสนใจปัญหาก่อการร้ายของกลุ่มรัฐอิสลาม…
น้ำท่วม กทม. แก้ยังไงก็ไม่หาย?
น้ำท่วม กทม. แก้ยังไงก็ไม่หาย?
ชะตากรรมที่ชาวกรุงต้องเผชิญ ฝนตกหนักน้ำท่วมขัง กทม.ควรแก้ปัญหานี้อย่างไร?…
ทักษะศตวรรษ ที่ 21 ไม่ใช่เรื่องไกลตัว  
ทักษะศตวรรษ ที่ 21 ไม่ใช่เรื่องไกลตัว  
Back to school สร้างปัญญาเพื่อ อนาคต สาระวิชาความรู้ที่มีความสำคัญ ไม่เพียงพอสำหรับการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในโลกยุคศตวรรษที่…
'ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ'  
'ทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จ'  
Back to school สร้างปัญญาเพื่อ อนาคต เจาะลึกในประเด็น ทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 หรือ…
'เมียนมา' ส่งตัว 'หมอสุพัฒน์' ให้ไทย
'เมียนมา' ส่งตัว 'หมอสุพัฒน์' ให้ไทย
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รับตัว 'นายแพทย์สุพัฒน์ เลาหะวัฒนะ'…
ผอ.รร.ดังโคราช ปัดสั่งเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กเบี่ยงเบนทางเพศ
ผอ.รร.ดังโคราช ปัดสั่งเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กเบี่ยงเบนทางเพศ
โรงเรียนโคราช สั่งสำรวจประชากรนักเรียนเบี่ยงเบนทางเพศ ผอ.แจง เป็นโครงการพัฒนาบุคลิกภาพของเด็กนักเรียนและเป็นข้อมูลความลับ…

VARIETY PROGRAMMES

TECH 21

video
​Tech 21: อัตราพนักงานบาดเจ็บของ Tesla สูงกว่ามาตรฐาน
รายงานล่าสุดของหน่วยงานเพื่อสิทธิแรงงานพบว่าพนักงานใน "เทสลา" มีอัตราบาดเจ็บจากการทำงานสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมรถยนต์ในสหรัฐฯ โดยสาเหตุหลักอาจมาจากการเร่งการผลิตเพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้า
TOP
NOW :