NEWS

เด็กม.6เจ๋ง !  เขียนโปรแกรมบันทึกพฤติกรรมนร.เป็นรายแรกของไทย -จดสิทธิบัตรแล้ว

by บุญญิสา เพ็งบุญมา 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 17:58 น.

เด็กม.6 รร.โพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี เขียนโปรแกรมบันทึกพฤติกรรมนร.เป็นรายแรกของไทย พร้อมจดสิทธิบัตรแล้ว
              
 เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 17 ก.ค. 60  ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ทางโรงเรียนมีการนำโปรแกรมโปรแกรม SMOS ระบบบริหารสถานศึกษาออนไลน์  ซึ่งสร้างขึ้นโดย นายวราณัฐ   สุทธิการณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ของโรงเรียน  ซึ่งถือเป็นรายแรกของประเทศไทยที่มีการขึ้นโปรมแรมนี้ขึ้นมาและสามารถนำไปใช้จริง   และได้ทำการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์    ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  แล้ว  จึงได้เดินทางไปตรวจสอบพบนายวราณัฐ   สุทธิการณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ของโรงเรียน  ได้เปิดโปรแกรมที่ตนเองนั้นสร้างขึ้นมาให้ผู้สื่อข่าวดูพร้อมกับอธิบายว่า
              
ด้วยในปัจจุบันปัญหาด้านความประพฤติของนักเรียน เป็นปัญหาใหญ่ของสถานศึกษา สังคมและประเทศชาติ นักเรียนขาดเรียน มั่วสุมตามร้านเกมส์ เสพยาเสพติด มีพฤติกรรมชู้สาว มีมากขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง นักเรียนกระทำผิดกันโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎระเบียบของโรงเรียน  ถึงแม้จะมีระเบียบการลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิด มี4 สถาน คือ ว่ากล่าวตักเตือน, ทำทัณฑ์บน, ตัดคะแนนความประพฤติ, และทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งการตัดคะแนนความประพฤตินั้น เป็นสิ่งที่สำคัญ แต่นักเรียนไม่เกรงกลัวต่อการตัดคะแนนความประพฤติเพราะว่า ขาดการบังคับใช้ระเบียบของโรงเรียน โรงเรียนไม่จริงจังกับการตัดคะแนนความประพฤติ  และการเก็บข้อมูลการตัดคะแนนของนักเรียน ใช้เป็นกระดาษจดบันทึกไว้ เมื่อมาติดตามข้อมูลภายหลังจึงทำให้ข้อมูลไม่ชัดเจน และไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่า นักเรียนกระทำความผิดจริง และโรงเรียนขาดการสื่อสารกับผู้ปกครองของนักเรียน จึงทำให้เรื่องของการแจ้งข้อมูลพฤติกรรมของเรียน เป็นไปอย่างล่าช้า และไม่ทั่วถึง  ตนเองจึงได้ทดลองเขียนโปรแกรม SMOS ระบบบริหารสถานศึกษาออนไลน์ (School Management Online System) ขึ้นมาเพื่อใช้ในการตัดคะแนนนักเรียน และแจ้งข่าวสารข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ซึ่งการทำงานของโปรแกรมจะแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 3 ผู้ใช้คือ เจ้าหน้าที่ นักเรียนและคุณครู ในแต่ละผู้ใช้จะมีการใช้งานที่แตกต่างกัน
              
ในส่วนผู้ใช้ของคุณครู  สามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน โดยการค้นหาชื่อนักเรียนหรือหมายเลขประจำตัวนักเรียน และบันทึกข้อมูลพฤติกรรมโดยจะแยกออกเป็น 2 พฤติกรรมคือ การกระทำความผิด และการกระทำความดี ในการบันทึกข้อมูลในแต่ละครั้งจะสามารถอัพโหลดรูปภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกข้อมูล และเมื่อคุณครูนั้นบันทึกข้อมูล ระบบจะนำข้อมูลส่งไปยังกลุ่มไลน์ของผู้ปกครองทันที ทำให้ผู้ปกครองทราบพฤติกรรมของลูกหลานได้อย่างรวดเร็ว ในส่วนของครูสามารถตั้งฐานความผิดและความดีขึ้นใช้เพิ่มเติมจากฐานความผิดและความดี มาตรฐานกลางของโรงเรียนได้อย่างอิสระเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นข้อตกลงเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนระหว่างนักเรียนกับคุณครูผู้สอน เพื่อควบคุมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
                
ในส่วนผู้ใช้ของนักเรียน นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลการกระทำความผิด หรือการกระทำความดีของตนเองได้โดยการเข้าระบบของนักเรียนแล้วกรอกหมายเลขประจำตัวและรหัสผ่าน ระบบจะแสดงข้อมูลคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน หากนักเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการตัดคะแนนพฤติกรรม นักเรียนสามารถร้องทุกข์ได้ ซึ่งข้อมูลจะนำส่งท่านผู้อำนวยการทันที และนักเรียนสามารถช่วยกันแจ้งเบาะแสในการกระทำความผิดของเพื่อนๆในโรงเรียนได้
                
และในส่วนผู้ใช้ของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จะสามารถควบคุมข้อมูลนักเรียน ข้อมูลคุณครู ข้อมูลในการตัดคะแนนความประพฤติ และสามารถเป็นผู้เพิ่มกฎระเบียบมาตรฐานกลางของโรงเรียน ให้กับคุณครูทุกท่านที่เข้ามาใช้งานระบบ และสามารถตรวจสอบข้อมูลนักเรียนหากนักเรียนมีคะแนนความประพฤติเกิน 40 คะแนนขึ้นไป ระบบจะออกใบเชิญผู้ปกครองให้มาเข้าร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ นอกจากระบบการตัดคะแนนผู้จัดทำได้ทำระบบการเช็คชื่อมาโรงเรียนในตอนเช้า ให้คุณครูที่ปรึกษาเข้ามาเช็คชื่อนักเรียนผ่านมือถือ ตอนเข้าแถวหน้าเสาธงได้ ข้อมูลจะถูกบันทึกและส่งไปที่ไลน์กลุ่มของผู้ปกครอง ว่านักเรียนคนไหนมาสาย ขาด ลา หรือป่วย เพื่อเป็นการตรวจสอบของผู้ปกครองว่าบุตรหลานของท่านได้ถึงโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว  โดยเริ่มมีแนวคิดตั้งแต่ปีการศึกษา 2558  ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าและจัดทำ จนเสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2560 ประโยชน์ของโปรแกรม SMOS ระบบบริหารสถานศึกษาออนไลน์คือ ทำให้นักเรียนเกรงกลัวต่อการตัดคะแนนความประพฤติ นักเรียนจะอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน และเป็นผลดีต่อการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีต่อสังคม ประโยชน์ต่อผู้ปกครองทำให้ผู้ปกครองนั้นสามารถรับรู้พฤติกรรมของบุตรหลานได้อย่างรวดเร็วและสามารถช่วยกันดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ให้คำปรึกษากันในไลน์กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองและครู


นายประทีปจำปาศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  ก็กล่าวว่า  เคยได้มีโอกาสพบนายวราณัฐ เมื่อ ปีการศึกษา 2558 ตอนนั้นเขาเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขาเคยบอกว่าจะทำโปรแกรมตัดคะแนนความประพฤติให้โรงเรียน ซึ่งตนก็บอกว่าให้ลองไปทำมา และเมื่อเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา เขาก็ได้นำโปรแกรมมามอบให้  โรงเรียนได้ทดลองใช้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ปรากฎว่า เป็นที่ชื่นชอบของครูและผู้ปกครอง  ผมจึงพาเขามาขอจดลิขสิทธิ์ตัวโปรแกรม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับเขาและครอบครัว  ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้สร้างผลงานดีๆให้กับโรงเรียน สังคม และประเทศชาติ  "ใครจะรู้ เด็กบ้านๆ คนหนึ่ง อาจจะเป็น บิลล์เกตส์ เมืองไทยในอนาคตก็เป็นไปได้"   

สำหรับผู้ที่จะติดต่อขอใช้โปรแกรม  smos@photha.ac.th สามารถติดต่อได้ waranat2016@gmail.c0m  หรือโทร 095-7204441 

MORE FROM THAILAND

ไทยเดินบนเส้นทางสายไหมใหม่เเละเครื่อข่ายข้ามมหาสมุทรเเอตเเลนติกได้ทั้งคู่
ไทยเดินบนเส้นทางสายไหมใหม่เเละเครื่อข่ายข้ามมหาสมุทรเเอตเเลนติกได้ทั้งคู่
ไทยเดินบนเส้นทางสายไหมใหม่เเละเครื่อข่ายข้ามมหาสมุทรเเอตเเลนติกได้ทั้งคู่
เครื่องสำอางออร์แกนิก ธุรกิจที่ยังมีโอกาสโต
เครื่องสำอางออร์แกนิก ธุรกิจที่ยังมีโอกาสโต
เทรนด์ออแกนิกได้รับความนิยมในต่างประเทศมาเป็นสิบปีแล้ว แต่ธุรกิจสินค้าออร์แกนิกในไทยเพิ่งจะมาบูมไม่นานมานี้…
ไทยเป็นสถานที่แต่งงานที่สะดวกของชาวมุสลิมต่างชาติ
ไทยเป็นสถานที่แต่งงานที่สะดวกของชาวมุสลิมต่างชาติ
ประเทศไทยกำลังเป็นสถานที่จัดงานแต่งงานยอดนิยมของชาวมุสลิมต่างชาติ โดยเฉพาะกับชาวมาเลเซียที่อยู่ใกล้กับไทย…
'ดีอี'ออกประกาศเข้มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องลบข้อมูลกระทบมั่นคงภายใน 24 ชั่วโมง
'ดีอี'ออกประกาศเข้มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต้องลบข้อมูลกระทบมั่นคงภายใน 24 ชั่วโมง
กระทรวงดีอีออกประกาศให้ผู้บริการอินเทอร์เน็ตต้องระงับข้อมูลที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงออกจากคอมพิวเตอร์ภายใน…
สธ.ยันการระบาดของไข้หวัดใหญ่ที่ฮ่องกง ไม่เกี่ยวพันกับประเทศไทย 
สธ.ยันการระบาดของไข้หวัดใหญ่ที่ฮ่องกง ไม่เกี่ยวพันกับประเทศไทย 
สธ.ยืนยันไข้หวัดใหญ่ในฮ่องกงเป็นการระบาดตามฤดูกาล เป็นเชื้อที่พบได้ตามฤดูกาล…
รมว.แรงงาน ชวนนายจ้างที่จ้างต่างด้าวผิดกม. รีบติดต่อศูนย์รับแจ้งฯ ภายใน 7 ส.ค.นี้ 
รมว.แรงงาน ชวนนายจ้างที่จ้างต่างด้าวผิดกม. รีบติดต่อศูนย์รับแจ้งฯ ภายใน 7 ส.ค.นี้ 
รมว.แรงงาน เชิญชวน นายจ้างเฉพาะกลุ่มที่ยังจ้างแรงงานต่างด้าวโดยไม่มีเอกสารใด…
'ยิ่งลักษณ์' ทวิตโต้ 'พล.อ.ประยุทธ์' โดนยึดเงินและถอนออกจากในบัญชีแล้ว
'ยิ่งลักษณ์' ทวิตโต้ 'พล.อ.ประยุทธ์' โดนยึดเงินและถอนออกจากในบัญชีแล้ว
ก่อนหน้านี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกมาแจงยังไม่มีการยึดทรัพย์อดีตนายกฯ…
ไปรษณีย์ ขออภัยส่งจม.ช้า ทำให้พลาดเข้าเฝ้าฯ
ไปรษณีย์ ขออภัยส่งจม.ช้า ทำให้พลาดเข้าเฝ้าฯ
ไปรษณีย์ไทย ขออภัยกรณีที่มีผู้ร้องเรียนได้รับจดหมายล่าช้าทำให้พลาดการเข้าเฝ้าฯ…
TOP
NOW :