ในหลวงทรงห่วงชาวนาไทย

by Porntip 19 กันยายน 2555 เวลา 21:46 น.

ประธานมูลนิธิข้าวไทย ระบุ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงอาชีพชาวนา เกรงว่าจะไม่มีคนสืบทอด จึงขอให้ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตชาวนาก่อนที่จะฟื้นฟูการส่งออก

 
นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกังวลปัญหาวิกฤตข้าวไทย โดยเฉพาะอาชีพชาวนา เพราะที่ผ่านมาชาวนาต้องประสบปัญหาด้านราคาข้าว ภัยพิบัติมากมาย ทำให้อาชีพชาวนาจะไม่มีคนสืบทอด ดังนั้นหากจะฟื้นฟูการส่งออกข้าวไทยต้องทำให้คุณภาพชีวิตชาวนาดีขึ้นก่อน 
 
และ ในอีก 30 ปีข้างหน้า โลกจะเข้าสู่ภาวะวิกฤตทางด้านอาหาร จึงอยากให้คนไทยและระบบอุตสาหกรรมไทยให้ความสำคัญกับข้าว ซึ่งเชื่อว่า ข้าวจะเป็นสิ่งจำเป็นกับอีก 3,900 ล้านครัวเรือน
 
นายสุเมธ กล่าวด้วยว่าปัจจุบันการส่งออกข้าวไทยอยู่ในอันดับที่ 3ของโลกรองจากประเทศอินเดียและเวียดนาม เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศ มีผลผลิตต่อไร่สูง แรงงานถูก มีต้นทุนต่ำ ทำให้ขายข้าวในราคาถูก แต่สำหรับประเทศไทย หากไม่มีการตื่นตัวในการเปลี่ยนแปลงข้าวในตอนนี้ ในอนาคตจะไม่สามารถสู้กับประเทศในกลุ่ม AEC ที่มีพื้นที่เกษตรกรรมมากกว่าได้ ดังนั้นต้องประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์กับภูมิปัญญาสร้างข้าวให้เพิ่มมูลค่าเป็นสินค้านวัตกรรมหรือโภคภัณฑ์ในวงอุตสาหกรรมไทย เพื่อสร้างตลาดใหม่ให้กับชาวนาไทยได้
 
ขณะที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดนโยบายดำเนินโครงการจัดระบบปลูกข้าวปีละ 2 ครั้ง เพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวเกี่ยวกับวิกฤตน้ำ การระบาดของศัตรูพืช รวมถึงปัญหาดินเสื่อมโทรม  โดยนายนิกร จำนง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าโครงการจัดระบบปลูกข้าวปีเพาะปลูก 2554/2555 ใน 10 จังหวัด ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2555 มีพื้นที่กว่า 8 แสน 9 ไร่ จากเป้าหมายทั้งหมดประมาณ 1 ล้าน 2 แสนไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 70.78  มีการใช้น้ำลดลง 979 ล้านลูกบาศก์เมตร ผลผลิตข้าวนาปรังเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 711 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 756 กรัมต่อไร่  
 
นอกจากนี้ยังทำให้การระบาดของเพลี้ยกระโดด การใช้สารเคมี และต้นทุนการผลิตที่ลดลง  จึงถือว่าเป็นความสำเร็จของการดำเนินการ สำหรับแผนการจัดระบบปลูกข้าวปี 2556 มีโครงการชลประทานเข้าร่วม 18 โครงการ ใช้งบประมาณ 300 ล้านบาท 
EMBED CODE :
Tuesday, Sep 23 2014