NEWS

ศธ.เสนอกฎกำหนดทรงผมนักเรียนคาดใช้เปิดเทอมนี้

by Chat Room Chat Room 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 21:31 น.

เรื่องทรงผมนักเรียน ล่าสุดกระทรวงศึกษาธิการเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดแบบทรงผมนักเรียนให้ ครม. พิจารณา คาดเริ่มใช้ภาคเรียนที่ 1 ปี 2556 

 
คุณพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เผยว่า ได้เสนอร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับความประพฤติ การแต่งกาย และแบบทรงผมของนักเรียนและนักศึกษาต่อคุณพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาเพื่อนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบก่อนประกาศใช้ โดยร่างกฎกระทรวงได้แบ่งเป็น 3 หมวด คือ 
 
หมวด 1 ความประพฤติ กำหนดให้นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน หรือสถานศึกษาที่สังกัดอยู่ 
 
หมวด 2 การแต่งกาย นักเรียนและนักศึกษาต้องแต่งกายให้เหมาะสมกับวัยและสภาพการเป็นนักเรียนและนักศึกษา ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของโรงเรียนหรือสถานศึกษาพิจารณาเป็นกรณีไป 
 
หมวด 3 แบบทรงผม กำหนดให้นักเรียนต้องไว้ทรงผมแบบสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาละเทศะ เช่น นักเรียนชายให้ไว้ผมด้านข้างและด้านหลังยาวไม่เลยตีนผมหรือผมรองทรงก็ได้ //นักเรียนหญิงให้ไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ยาวก็ให้รวบให้เรียบร้อย และห้ามนักเรียน ดัดผม ซอยผม ทำสีผม ไว้หนวดเครา เป็นต้น 
 
ทั้งนี้ โรงเรียนอาจกำหนดแบบทรงผมของนักเรียนได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ โดยให้รับฟังความคิดเห็นหรือทำประชาพิจารณ์จากนักเรียนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งคาดว่าร่างกฎกระทรวงฉบับนี้จะประกาศใช้ได้ทันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 นี้
EMBED CODE :

RELATED CONTENT

โทษใคร! ครูกล้อนผมเด็กพลาดโดนหู
โทษใคร! ครูกล้อนผมเด็กพลาดโดนหู
แม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะเสนอร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับความประพฤติ การแต่งกาย…
รมว.ศธ.เตรียมพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวง
รมว.ศธ.เตรียมพิจารณาแก้ไขกฎกระทรวง
"พงศ์เทพ"เผยอยู่ระหว่างการพิจารณายกร่างแก้ไขกฎกระทรวง กรณีการไว้ทรงผมของนักเรียน…
เกิดเป็น 'เพศที่สาม' ทำไรก็ผิด?
เกิดเป็น 'เพศที่สาม' ทำไรก็ผิด?
โลกออนไลน์ แชร์ภาพในกระทู้พันทิปเกี่ยวกับระเบียบการตัดแต่งทรงผมของนักเรียน…
คงไม่มีใครอยากเรียน รด.เเล้ว…
คงไม่มีใครอยากเรียน รด.เเล้ว…
รายการ The Daily Dose ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556
สนามหลวง...สนามเหลือง ?
สนามหลวง...สนามเหลือง ?
รายการ Wake Up Thailand ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ตอนที่ 1 นำเสนอในประเด็น -…
ปลดล็อคเด็กนักเรียนชาย –หญิง ไว้ผมยาวได้
ปลดล็อคเด็กนักเรียนชาย –หญิง ไว้ผมยาวได้
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รมว.ศึกษาธิการ ระบุว่าได้ส่งหนังสือเวียนแจ้งโรงเรียน-สถานศึกษาในกำกับทั่วประเทศ…
สิทธิของเด็ก กับทรงผม
สิทธิของเด็ก กับทรงผม
รายการ คิดเล่นเห็นต่างกับคำผกา ประจำวันที่ 23 ธันวาคม 2555
'ประถม-มัธยม-อาชีวะ' เปิด 16 พ.ค.เหมือนเดิม
'ประถม-มัธยม-อาชีวะ' เปิด 16 พ.ค.เหมือนเดิม
ได้ข้อสรุปแล้ว กรณีการเปิดปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2557 หลังจากที่มีข้อเสนอให้เปิดปิดภาคเรียนสอดคล้องกับประเทศในกลุ่มอาเซียน…
TOP
NOW :