ไม่พบผลการค้นหา
Wake Up News - ไทยรั้งอันดับ 107 ประชาธิปไตยโลก - Short Clip
Dec 10, 2018 03:57

Economist Intelligence Unit (EIU) เผยการจัดอันดับดัชนีประชาธิปไตยประจำปี2017 ( Democracy Index 2017) ซึ่งเป็นการสำรวจความเป็นประชาธิปไตยในประเทศต่างๆ 165 ประเทศทั่วโลก 

โดย 'ไทย' ถูกจัดให้อยู่กลุ่มในประเทศที่มีการปกครองแบบ Hybrid regime หรือ 'กึ่งเผด็จการกึ่งประชาธิปไตย' ได้คะแนนรวม 4.63 (เต็ม10) ส่งผลให้ไทยถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 107 โลก ในภูมิภาคเอเชีย 'ไทย' อยู่ในอันดับที่ 20 เป็นรองประเทศเล็กๆ อย่าง ติมอร์ตะวันออก ที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 7 ของภูมิภาค โดยมีคะแนนรวมเท่ากับ 7.19

ในกลุ่มอาเซียนพบว่า 'ฟิลิปปินส์' มีอันดับที่สูงที่สุด รองลงมาคือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย ตามลำดับ ขณะที่เมียนมา กัมพูชา เวียดนามและลาว ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จ

ทั้งนี้การสำรวจความเป็นประชาธิปไต จะวัดผลคะแนนจาก 5 ประเด็น คือ

1 กระบวนการเลือกตั้งและความเป็นพหุนิยม (Electoral process and pluralism)  

2 ประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาล (Functioning of government) 

3 การมีส่วนร่วมทางการเมือง (Political participation)  

4 วัฒนธรรมการเมือง(Political culture) 

5 เสรีภาพของพลเรือน (Civil liberties)

Voice TV
กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี
0Article
0Video
0Blog