NEWS

กฟน. จัดสัมมนา “ความปลอดภัยในการทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงประจำปี 2560”

by Sutthakit Sutthawannakul 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 16:12 น.

กฟน.จัดสัมมนาความปลอดภัยในการทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ประจำปี 2560ให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานพาดสายสื่อสาร   

วันนี้ (19 พฤษภาคม 2560) นายอภิยุตต์ ศิริกุล ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาความปลอดภัยในการทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ประจำปี 2560 ให้กับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติงานพาดสายสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และลดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง โดยกำหนดจัดการสัมมนาจำนวน 2 รุ่น ในระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี

การไฟฟ้านครหลวง ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง เนื่องจากที่ผ่านมาสถิติอุบัติเหตุจากผู้ปฏิบัติงานบริเวณใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูงบ่อยครั้ง อาจเกิดจากผู้ประกอบการและผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ความเข้าใจ ไม่ทราบถึงอันตรายในการทำงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง ทำให้มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียชีวิตและทุพลภาพ กฟน. จึงได้จัดงานสัมมนาฯ แก่ผู้ประกอบการพาดสายสื่อสารของ กฟน. และของเอกชน ในพื้นที่เขตจำหน่ายของ กฟน. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ถึงระบบการจ่ายไฟฟ้าของ กฟน. กฎหมายด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูงและการช่วยผู้ประสบเหตุบนเสาไฟฟ้า อันตรายจากไฟฟ้าและการปฏิบัติงานใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสูง รวมถึงทักษะการปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนายังได้มีโอกาสสอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมแลกปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ซึ่งกันและกันอีกด้วย