NEWS

SME เกษตร พอใจรัฐใส่เงินเพิ่มงานท้องถิ่น 

by Wanee L. 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 16:16 น.

ศูนย์วิจัยและพัฒนา ธ.ก.ส ประเมินผลโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย พบ SME เกษตร พอใจผันเงินสู่ชนบทเพิ่มงานในท้องถิ่น ขยายตลาดและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย เดินหน้าต่อยอดโครงการฯ เพื่อสร้างความยั่งยืน ภาคเกษตรไทย 

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยผลการประเมินโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย จากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ SME เกษตร จำนวน 466 รายทั่วประเทศ พบว่า เกษตรกรลูกค้า มีความพึงพอใจต่อการให้สินเชื่อของธนาคารอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนความพึงพอใจในภาพรวม เฉลี่ย 3.82 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ความพึงพอใจอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปีสูงสุด เฉลี่ย 3.86 เช่นเดียวกับความพึงพอใจต่อการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้ประกอบการ SME เกษตร ที่ ธ.ก.ส.จัดให้ สามารถนำความรู้ปรับใช้ในธุรกิจ  โดยผู้ประกอบการ SME เกษตร ร้อยละ 99.57 เห็นว่า ธ.ก.ส. ควรเดินหน้าโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพราะเป็นแหล่งเงินทุนที่ช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจ ทำให้มีทุนหมุนเวียนสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการจ้างงานในชุมชน และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ถือเป็นการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตร สร้างกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engine) ยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine) ให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 และยุคเกษตรกรรม 4.0   

สำหรับผลการดำเนินโครงการสินเชื่อ 1 ตำบล 1 SME เกษตร เพื่อสร้างความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย  ในปีบัญชี 2559 (ณ 31 มีนาคม 2560) ธ.ก.ส. ปล่อยสินเชื่อ 48,507 ล้านบาท  ให้แก่ SME เกษตร 32,670 ราย ทำให้ SME เกษตร สามารถขยายกำลังการผลิต และนำเทคโนโลยี/นวัตกรรม/เครื่องมือใหม่ๆ มาใช้ในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้น จากเดิมร้อยละ 45.28 เป็นร้อยละ 92.06  ขยายช่องทางการตลาดส่งสินค้าขายต่างประเทศ บางรายพัฒนาช่องทางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้า นอกจาก ธ.ก.ส.จะสนับสนุนสินเชื่อด้วยอัตราดอกเบี้ย เพียงร้อยละ 4 ต่อปีแล้ว (ปีที่ 1-7)  ยังสนับสนุนให้ SME เกษตร มีความรู้ทางการเงิน(Financial literacy) ควบคู่กับเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาด้านการจัดทำและปิดบัญชี รวมทั้งพาไปศึกษาดูงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

เมื่อประเมินความคุ้มค่าและประโยชน์ของโครงการดังกล่าวที่มีต่อลูกค้า ทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคม พบว่า มิติเศรษฐกิจ ลูกค้าเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้น สามารถเพิ่มเงินทุนทางธุรกิจ ลดต้นทุนโดยจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ลดลงจากเดิมร้อยละ 7 เหลือเพียงร้อยละ 4 ต่อปี 

ส่วนมิติสังคม เกษตรกรได้รับการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการ SME เกษตร ในกลุ่ม Startups และ Smart Enterprises ที่มีศักยภาพในอนาคต ก่อให้เกิดการจ้างงานในจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 48.50 
 

 

MORE FROM BUSINESS

ลูกจ้างเตรียมจ่ายเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญฯ 3 ปีแรก 3%  
ลูกจ้างเตรียมจ่ายเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญฯ 3 ปีแรก 3%  
ปลัดคลังเผยร่าง พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญฯ ทันใช้ปี'61 ชี้เป็นหลักประกันรายได้เพื่อการยังชีพในวัยชราของประชาชน…
คลังแย้มมีลุ้นให้สิทธิลดหย่อนภาษี ปลุกเที่ยวไทย
คลังแย้มมีลุ้นให้สิทธิลดหย่อนภาษี ปลุกเที่ยวไทย
ปลัดคลัง แจงกรณี ททท. เสนอใช้มาตรการภาษี กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ…
รัฐตั้งเป้าปั้นเกษตรกรอัจฉริยะ 1.2 ล้านราย ภายใน 5 ปี 
รัฐตั้งเป้าปั้นเกษตรกรอัจฉริยะ 1.2 ล้านราย ภายใน 5 ปี 
กรมส่งเสริมการเกษตร ย้ำการปั้นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ต้องทำคู่กับสร้างเจ้าหน้าที่ให้สมาร์ท…
ชาวนายุคใหม่ ใช้ 'การตลาด' นำ 'การผลิต' 
ชาวนายุคใหม่ ใช้ 'การตลาด' นำ 'การผลิต' 
มหาวิทยาลัยชาวนา ชูแนวคิดการตลาดนำการผลิต ปั้นเกษตรกรยุคใหม่ คุณสมบัติครบ…
เซ็นทรัลฟู้ด คาดอีก 3 ปี เกษตรกรมีรายได้ 3 พันล้าน
เซ็นทรัลฟู้ด คาดอีก 3 ปี เกษตรกรมีรายได้ 3 พันล้าน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัลฟู้ดรีเทล วางแผนขยายสาขาเครือเซ็นทรัลฟู้ดรีเทล…
เปิดทดลองเรือข้ามเกาะช้าง-สัตหีบ 19 ส.ค.นี้ ก่อนใช้จริงภายในต.ค.60
เปิดทดลองเรือข้ามเกาะช้าง-สัตหีบ 19 ส.ค.นี้ ก่อนใช้จริงภายในต.ค.60
อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปเกาะช้าง 19 ส.ค. ดีเดย์ทดลองให้บริการเลือกเฟอร์รีจากสัตหีบ…
7 เดือน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สร้างรายได้แล้ว 1.5 ล้านล้านบาท
7 เดือน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สร้างรายได้แล้ว 1.5 ล้านล้านบาท
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยการท่องเที่ยวตั้งแต่ม.ค.-ก.ค.60 สร้างรายได้ให้ประเทศแล้วเกือบ…
 ธ.ก.ส.จัดทุน หนุนเกษตรกร 4.0
ธ.ก.ส.จัดทุน หนุนเกษตรกร 4.0
พูดคุยกับ คุณประเดิมชัย จันทน์เสน ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร…

VARIETY PROGRAMMES

JOURNAL JOURNEY

video
ONE DAY TRIP เกาะ Enoshima เมืองวันหยุดของหนุ่มสาวโตเกียว: FULL EP
ONE DAY TRIP จากโตเกียว สู่ เกาะ Enoshima ใน 1วัน ครบทั้งวิวและอาหารการกิน ชมความสวยงามของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ 90 สายพันธุ์ รวม 20,000 ตัว อิ่มอร่อยที่ร้านโคยะ กับเมนู “มาคะไนด้ง” เมนูปลาชื่อดังเดิน รวมทั้ง ชม ช๊อป ชิม ตลอด 2 ข้างทางบนเกาะ พบกันได้ใน JOURNAL JOURNEY
TOP
NOW :