NEWS

เปิดรายชื่อว่าที่ส.ส.แบบแบ่งเขตทั่วประเทศ (375 คน)

by 7 กรกฎาคม 2554 เวลา 12:31 น.

เปิดรายชื่อว่าที่ ส.ส.แบบแบ่งเขตทั่วประเทศ จำนวน 375 คน  โดยรายชื่อทั้งหมดนี้ กกต. ยังไม่ประกาศรับรองอย่างเป็นทางการ

กรุงเทพมหานคร 33 เขต
เขต 1 นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ เขต 2 น.ส.อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ เขต3ม.ล.อภิมงคล โสณกุล เขต 4 นายอนุชา บูรพชัยศรี เขต 5 น.ส.ลีลาวดี วัชโรบล เขต 6 นายธนา ชีระวินิจ เขต7นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เขต 8 นายสรรเสริญ สมะลาภา เขต 9 นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี เขต10นายชื่นชอบ คงอุดม เขต 11 นายสุรชาติ เทียนทอง เขต 12 นายการุณ โหสกุล เขต 13 น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ เขต 14 นายอนุสรณ์ปั้นทอง เขต15 นายณัฏฐ์ บรรทัดฐานเขต 16 นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ เขต 17 นายวิชาญ มีนชัยนันท์ เขต18นายจิรายุห่วงทรัพย์ เขต 19 นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์  เขต 20 ธีรรัตน์  สำเร็จวาณิชย์  เขต21นางนาถยา เบ็ญจศิริวรรณ เขต 22 นายสามารถ มะลูลีม เขต 23 นายสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ เขต 24 นายสุรันต์ จันทร์พิทักษ์ เขต25 นางนันทพร วีรกุลสุนทร เขต26นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ เขต 27 นายสากล ม่วงศิริ  เขต 28 พ.ต.อ.สามารถ ม่วงศิริ เขต 29 นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์  เขต 30 นางอรอนงค์คล้ายนก เขต 31นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์เขต 32 นายชนินทร์ รุ่งแสง เขต 33 รัชดาธนาดิเรก

ภาคกลาง-ตะวันออก
 กาญจนบุรี 5 เขต
 เขต 1 นายอัฎฐพล โพธิพิพิธ เขต 2 นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทรเขต 3 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ เขต 4  นายประชา โพธิพิพิธเขต 5 นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์

 ชัยนาท 2 เขต
 เขต 1 นางพรทิวา นาคาศัย  เขต 2 นางนันทนา สงฆ์ประชา

นครปฐม 5 เขต
เขต 1 พ.ท.สินธพ แก้วพิจิตร เขต 2 นายรัฐกร เจนกิจณรงค์ เขต 3 นายก่อเกียรติสิริยะเสถียร  เขต 4 นายอนุชา สะสมทรัพย์เขต 5 นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์

 นครนายก 1 เขตเขต 1นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร
นนทบุรี 6 เขตเขต 1 นายนิทัศน์ ศรีนนท์ เขต 2 นายอุดมเดช รัตนเสถียร เขต3 นางวไลพร อัจฉริยะประสิทธิ์ เขต 4 นายมนตรี ตั้งเจริญถาวรเขต 5 นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ เขต 6นายฉลอง เรี่ยวแรง

ปทุมธานี 6 เขต
เขต 1 นายสุทิน นพขำ เขต 2 นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล เขต3 นายสมศักดิ์ใจแคล้ว เขต 4 น.ส.พรพิมล ธรรมสาร เขต 5 ว่าที่ร.ต.สุเมธ ฤทธาคนี เขต 6นายชูชาติหาญสวัสดิ์

 พระนครศรีอยุธยา 5 เขต
เขต 1 นายเกื้อกูล ด่านชัยวิจิตรเขต 2 นายพ้อง ชีวานันท์ เขต 3 นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุล  เขต 4 นายวิทยาบุรณศิริเขต 5 นายองอาจ วชิรพงศ์

เพชรบุรี 3 เขต
เขต 1 นายอรรถพร พลบุตร  เขต 2 นายกัมพล สุภาแพ่ง เขต 3 นายอภิชาติสุภาแพ่ง

ราชบุรี 5 เขต
 เขต 1นายมานิต นพอมรบดี เขต 2 นางบุญยิ่ง นิติกาญจนาเขต 3น.ส.ปารีณาไกรคุปต์ เขต 4 น.ส.ชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตรเขต 5 นายบุญดำรง ประเสริฐโสภา

ลพบุรี 4 เขต
เขต 1 นายพิชัย เกียรติวินัยสกุล เขต2 น.ส.มัลลิกา จิระพันธ์วาณิช  เขต 3 นายอำนวย คลังผา เขต 4นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์

สิงห์บุรี 1 เขต
เขต 1 นายสุรสาล ผาสุก

สมุทรปราการ 7 เขต
เขต 1 นางอรุณลักษณ์ กิจเลิศไพโรจน์เขต 2 นายประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย เขต 3 นางอนุสรา ยังตรงเขต 4 นายวรชัย เหมะเขต 5 นางสลิลทิพย์ สุขวัฒน์ เขต 6 น.ส.เรวดีรัศมิทัตเขต 7 นายประชา ประสพดี

สมุทรสาคร 3 เขต
เขต 1 นายครรชิต ทับสุวรรณ เขต 2 นายบุญชูนิลถนอมเขต 3นายนิติรัฐสุนทรวร

สมุทรสงคราม 1 เขต
 เขต 1น.ส.รังสิมารอดรัศมี

สระแก้ว 3 เขต
 เขต 1 นายฐานิสร์ เทียนทอง เขต 2 นางตรีนุช เทียนทองเขต 3 นายสรวงศ์เทียนทอง

สระบุรี 4 เขต
เขต 1น.ส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย เขต 2 นายอรรถพล วงษ์ประยูร เขต 3 นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณเขต 4 นายองอาจ วงษ์ประยูร

 สุพรรณบุรี 5 เขต
 เขต 1 นายสรชัด สุจิตต์  เขต 2 นายชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ  เขต 3 นายนพดลมาตรศรี  เขต 4น.ส.พัชรี โพธสุธนเขต 5 นายสหรัฐ กุลศรี

อ่างทอง 2 เขต
 เขต 1นายภราดร ปริศนานันทกุลเขต 2 นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล

อุทัยธานี 2 เขต
เขต 1 นายกุลเดช พัวพัฒนกุลเขต 2 นายชาดา ไทยเศรษฐ์

ปราจีนบุรี 3 เขต
เขต 1 นายอำนาจ วิลาวัลย์ เขต 2 นายชยุต ภุมมะกาญจนะ เขต 3 นางเพชรินทร์เสียงเจริญ

ชลบุรี 8 เขต
เขต 1 นายสุชาติ ชมกลิ่น เขต 2  นายอุกฤษณ์ ตั๊นสวัสดิ์ เขต3 นายรณเทพอนุวัฒน์ เขต 4 นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์เขต 5 นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา เขต 6 นางสุกุมล คุณปลื้ม เขต 7นายปรเมศวร์งามพิเชษฐ์ เขต 8 พล.ร.อ.สุรพล จันทน์แดง

ฉะเชิงเทรา  4 เขต
เขต 1 นายบุญเลิศ ไพรินทร์ เขต 2 นายสมชัย อัศวชัยโสภณ เขต3 นายรส มะลิผล เขต 4  พล.ต.ท. พิทักษ์ จารุสมบัติ

 จันทบุรี 3 เขต
เขต 1 นายธวัชชัย อนามพงษ์  นายพงษ์ชัย เจริญยศเขต 2 นายยุคลชนะวัฒน์ปัญญา เขต3 นายพงศ์เวชเวชชาชีวะ

 ตราด 1 เขต
 เขต 1  นายธีระ สลักเพชร

 ระยอง 4 เขต
เขต 1 นายสาธิต ปิตุเตชะเขต 2 น.พ.บัญญัติ เจตนจันทร์ เขต 3นายธาราปิตุเตชะ เขต 4  นายวิชัย ล้ำสุทธิ

ภาคเหนือ
 กำแพงเพชร 4 เขต
เขต 1 นายไผ่ ลิกค์ เขต 2 น.พ.ปรีชามุสิกุล เขต 3 นายอนันต์ ผลอำนวย เขต 4 นายปริญญา ฤกษ์หร่าย

เชียงราย 7 เขต
 เขต 1 นายสามารถ แก้วมีชัย เขต 2 นายสุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ เขต3 น.ส.วิสาระดีเตชะธีราวัฒน์ เขต 4 นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ เขต 5 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เขต6 นายอิทธิเดช แก้วหลวง เขต 7 น.ส.ละอองติยะไพรัช

เชียงใหม่ 10 เขต
เขต 1 น.ส.ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์ เขต 2 นายกฤษฎาพร เสียมภักดี เขต3น.ส.ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ เขต 4 นายวิทยา ทรงคำเขต 5นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย  เขต 6 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เขต7 นายบุญทรงเตริยาภิรมย์ เขต 8 นายนพคุณ รัฐผไท เขต9 นายสุรพล เกียรติไชยากร เขต 10 นายศรีเรศ โกฎิคำลือ

 ตาก 3 เขต
เขต 1 น.พ.เธียรชัย สุวรรณเพ็ญ เขต2 นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ เขต 3 นายธนิตพลไชยนันทน์

นครสวรรค์ 6 เขต
 เขต 1นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากรเขต 2 นายดิสทัต คำประกอบ เขต 3 นายสัญชัย วงษ์สุนทร เขต 4 พ.ต.ท.นุกูล แสงศิริเขต 5 นายทายาท เกียรติชูศักดิ์ เขต 6 นายประสาท ตันประเสริฐ

น่าน 3 เขต
เขต 1 นางสิรินทร รามสูต เขต 2 น.พ.ชลน่าน ศรีแก้ว เขต 3 นายณัฐพงษ์สุปริยศิลป์

พิจิตร 3 เขต
เขต 1 นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ เขต 2 นายนราพัฒน์ แก้วทอง  เขต 3  นายศิริวัฒน์ขจรประศาสน์

พิษณุโลก 5 เขต
เขต 1  น.พ.วรงค์ เดชกิจวิกรม เขต 2 นายนพพล เหลืองทองนารา เขต 3 นายจุติไกรฤกษ์ เขต 4 นายนิยม ช่างพินิจ เขต 5 นายนคร มาฉิม

เพชรบูรณ์ 6 เขต
เขต 1 นายสุทัศน์ จันทร์แสงศรี เขต 2 นายจักรัตน์ พั้วช่วย เขต3 นายยุพราชบัวอินทร์ เขต 4 นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์เขต 5 นายสุรศักดิ์ อนรรฆพันธุ์ เขต 6 นายเอี่ยม ทองใจสด

แพร่ 3 เขต
เขต 1 นางปานหทัย เสรีรักษ์ เขต 2 น.พ.นิยม วิวรรธนดิฐกุล เขต 3 นายวรวัจน์เอื้ออภิญญกุล

พะเยา 3 เขต
เขต 1 น.ส.อรุณี ชำนาญยา เขต 2 นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ เขต 3 นายไพโรจน์ตันบรรจง

แม่ฮ่องสอน 1 เขต
เขต 1 นายสมบัติ ยะสินธุ์

ลำปาง 4 เขต
 เขต 1 นายสมโภช สายเทพ เขต 2 นายวาสิต พยัคฆบุตร เขต 3 นายจรัสฤทธิ์จันทรสุรินทร์ เขต 4 นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์

ลำพูน 2 เขต
เขต 1 นายสงวน พงษ์มณี เขต 2 นายสถาพร มณีรัตน์

สุโขทัย 4 เขต
เขต 1 นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ เขต 2 นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล เขต 3 นายจักรวาลชัยวิรัตน์นุกุล  เขต 4นายมนู พุกประเสริฐ

อุตรดิตถ์ 3 เขต
เขต 1 นายกนก ลิ้มตระกูล เขต 2 นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ เขต 3 นายทนุศักดิ์เล็กอุทัย

ภาคใต้
นครศรีธรรมราช 9 เขต
เขต 1 นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์ เขต 2 น.ส.นริศา อดิเทพวรพันธุ์ เขต 3 นายวิทยา แก้วภราดัย เขต 4  นายอภิชาต การิกาญจน์เขต 5 นายประกอบ รัตนพันธ์ เขต 6  นายเทพไท เสนพงศ์ เขต 7 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ เขต 8 นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ เขต 9 น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล,  นายไพศาล ยิ่งยง

สุราษฎร์ธานี 6 เขต
เขต 1 นายธานี เทือกสุบรรณ  เขต 2 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เขต 3  นางโสภากาญจนะ เขต 4 นายเชน เทือกสุบรรณเขต 5  นายสินิตย์ เลิศไกร เขต 6 นายธีรภัทรพริ้งศุลกะ

สงขลา 8 เขต
 เขต 1 นายเจือ ราสีห์ เขต 2 นายภิรพล ลาภาโรจน์กิจ เขต3นายวิรัตน์กัลยาศิริ เขต 4 นายชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว เขต 5 นายประพร เอกอุรุ เขต6นายถาวรเสนเนียม เขต 7  นายศิริโชค โสภา เขต 8 พล.ต.ต. สุรินทร์ ปาลาเร่

ประจวบคีรีขันธ์ 3 เขต
เขต 1 นายอภิวัฒน์ กำบัง , น.ส.กนกวรรณ สารีผล,  นายมนตรี ปาน้อยนนท์ เขต 2 นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์,นายสุรชัย สายสกล,  นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน,นางพนิดา เกตุย้อย, นางวรานิษฐ์ ฐานิสนิโรจน์ เขต 3นายวนิชย์ ปักกิ่งเมือง, นายธนากร จวนสว่าง, นายประมวล พงศ์ถาวราเดช

ชุมพร 3 เขต
เขต 1  จ.ส.ต.ชุมพล จุลใส เขต 2 นายสราวุธ อ่อนละมัย  เขต 3  นายธีระชาติปางวิรุฬห์รักษ์

ตรัง 4 เขต
เขต 1 น.พ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ เขต 2 นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย เขต3 นายสมชาย โล่สถาพรพิพิธ เขต 4 นายสมบูรณ์อุทัยเวียนกุล

ระนอง 1 เขต
 เขต 1  นายวิรัช ร่มเย็น

พังงา 1 เขต
 เขต 1 นางกันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์

ภูเก็ต 2 เขต
เขต 1 นางอัญชลี วานิช เทพบุตร เขต2 นายเรวัต อารีรอบ

กระบี่ 3 เขต
เขต 1  นายสาคร เกี่ยวข้อง เขต 2 นายสุชีน เอ่งฉ้วน เขต3 นายพิเชษฐ์ พันธุ์วิชาติกุล

พัทลุง 3 เขต
เขต 1 น.ส.สุพัชรี ธรรมเพชร เขต 2 นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ  เขต 3 นายนริศขำนุรักษ์

สตูล 2 เขต
เขต 1 นายธานินทร์ ใจสมุทร เขต 2 นายฮอชาลี ม่าเหร็ม

 ปัตตานี 4 เขต
เขต 1 นายอันวาร์ สาและ  เขต 2 นายอิสมาแอล เบ็ญอิบรอฮิม  เขต 3 นายอนุมัติซูสารอ  เขต 4นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์

ยะลา 3 เขต
เขต 1 นายอีรฟาน สุหลง 1, นายประเสริฐ พงศ์สุวรรณศิริ10, นายวสันต์เข็มเพ็ชร 26, นายอดิสร อาลีลาเต๊ะ 34 เขต 2 นายซูการ์โน มะทา 1, นายอาสือมี อิตูวา 2, นายอับดุลการิม เด็งระกีนา10, นายมาหะมะอามิน มูน๊ะ 26, นายการิมเปะอะรอมิง 34 เขต 3 นายบูราฮานูดิน อุเซ็ง1, นายซาบรี แดเมาะ 2, นายณรงค์ ดูดิง 10,ว่าที่ร้อยตรีอับดุลฮาฟิช หิเล 26, นายชาดาฎ์มะเซ็ง 34

 นราธิวาส 4 เขต
เขต 1 นายกูอาเซ็ม กูจินามิง เขต 2 นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ เขต 3นายรำรี มามะเขต 4 นายเจะอามิง โตะตาหยง


ภาคอีสาน  20 จังหวัด
 กาฬสินธุ์  6  เขต
 เขต 1  นางบุญรื่น ศรีธเรศ เขต 2 นายวีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์  เขต 3 นายคมเดช ไชยศิวามงคล เขต 4    นายพีระเพชรศิริกุล  เขต 5 นายนิพนธ์ ศรีธเรศเขต 6 นายประเสริฐ บุญเรือง

ขอนแก่น 10 เขต
เขต 1นายจักริน  พัฒน์ดำรงจิตรเขต 2    นายภูมิ สาระผล  เขต 3  นายจตุพรเจริญเชื้อ เขต 4    นางมุกดา พงษ์สมบัติ  เขต5    นายสุชาย ศรีสุรพล เขต 6    นายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์   เขต 7นายนวัธ เตาะเจริญสุข เขต 8  นางดวงแข อรรณนพพร  เขต 9 ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิชเขต 10นายเรืองเดช สุพรรณฝ่าย

ชัยภูมิ 7  เขต
 เขต 1นายโอชิษฐ์  เกียรติก้องชูชัยเขต 2 นายมานะ โลหะวณิชย์  เขต 3 น.ส.ปาริชาติ ชาลีเครือ เขต 4นายอนันต์ ลิมปคุปตถาวรเขต 5นายเจริญ จรรย์โกมล เขต6 นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล เขต 7  นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์  นายเสถียร เที่ยงตรง

นครพนม 4  เขต
 เขต 1 นายยุทธจักร เรืองวรบูรณ์เขต 2 นางมนพร เจริญศรี  เขต 3นายไพจิต ศรีวรขาน เขต4นายชูกัน กุลวงษา

นครราชสีมา 15 เขต
ขต 1  น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล  เขต2 นายวัชรพล โตมรศักดิ์ เขต3นายประเสริฐบุญชัยสุข เขต4นางทัศนียารัตนเศรษฐเขต  5 นายโกศล ปัทมะ  เขต 6   นายสุชาติภิญโญ เขต7 นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐเขต 8   นายจรูญพงศ์ พันธ์ศรีนคร เขต  9 นายพลพีร์ สุวรรณฉวี  เขต 10นายบุญจงวงศ์ไตรรัตน์  เขต 11นายสัมภาษณ์ อัตถาวงศ์  เขต 12   นายประนอม โพธิ์คำ  เขต 13 นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ เขต 14 นายประเสริฐจันทรรวงทอง   เขต 15  นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์

บึงกาฬ  2 เขต
 เขต 1   นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์เขต 2  นายไตรรงค์ ติธรรม

บุรีรัมย์ 9  เขต
 เขต 1 นายสนองเทพอักษรณรงค์เขต 2  นายรังสิกร ฑิมาตฤกะ   เขต 3นายโสภณ ซารัมย์ เขต 4นางอารีญาภรณ์ ซารัมย์  เขต 5   นายมนต์ชัย ชาติวัฒนศิริ  เขต6 นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน เขต 7  นายประกิจ พลเดช (ภท.)  เขต 8    นายรุ่งโรจน์ทองศรี (ภท.)นายสันติ โรจน์สุกิจ (ปชป.)นายสมนึก เฮงวานิช (ชพน.) เขต 9นายจักรกฤษ ทองศรี(ภท.)นายภูมิสิทธิ์ มาประจง(ปชป.)

 มหาสารคาม 5 เขต
 เขต 1  นายสุรจิตร ยนต์ตระกูลเขต2  นายไชยวัฒน์ ติณรัตน์   เขต 3 นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร เขต4นายจิรวัฒน์ศิริพานิชย์   เขต 5  นางกุสุมาลาวตี ศิริโกมุท

มุกดาหาร 2  เขต
เขต 1 นายอนุรักษ์  ตั้งปณิธานนท์เขต 2  นายบุญฐิน ประทุมลี

ยโสธร  3  เขต
เขต 4 1. ปิยะวัฒน พันธ์ลายเชื้อ  เขต 2 บุญแก้ว สมวงศ์  เขต 3  พีรพันธ์ พาลุสุข

ร้อยเอ็ด  8  เขต
เขต 1  นายวราวงษ์ พันธุ์ศิลา  เขต 2 นายฉลาด ขามช่วงเขต 3นายนิรมิต สุจารีเขต 4   นายนิรันดร์ นาเมืองรักษ์ เขต 5นางเอมอร สินธุไพร   เขต 6 นายกิตติ สมทรัพย์เขต 7นายศักดา คงเพชรเขต 8  นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์

เลย  4 เขต
 เขต 1 นายปรีชา เร่งสมบุรณ์สุข เขต2 นางนันทนา ทิมสุวรรณ เขต 3 นางเปล่งมณี  เร่งสมบูรณ์สุข เขต 4 นายวัยชัย  บุษบา

ศรีสะเกษ 8 เขต
 เขต 1    นายธเนศ เครือรัตน์  เขต 2 นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์   เขต 3  นางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ เขต4นายวิวัฒน์ชัยโหตระไวศยะ  เขต 5 นายธีระ ไตรสรณกุลเขต 6นายวีระพล จิตสัมฤษธิ์ เขต 7 นายมานพ จรัสดำรงนิตย์ เขต8 นายปวีณแซ่จึง

สกลนคร  7 เขต
 เขต 1 นายอภิชาต  ตีรสวัสดิ์ชัย  เขต2นายนิยม  เวชกามา เขต 3 นายนริศรทองธิราช เขต 4นายพัฒนา  สัพโส   เขต 5 นางอนุรักษ์  บุญศลเขต 6นายเสรี สาระนันท์ เขต 7นายเกษม อุประ

สุรินทร์ 8 เขต
 เขต 1    นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร เขต2 นางปิยะดา มุ่งเจริญพร เขต 3นายคุณากร ปรีชาชนะชัยเขต 4.นายตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล  เขต 5   นายมานิตย์ สังข์พุ่ม  เขต6 จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ  เขต 7 นายสมบัติ ศรีสุรินทร์  เขต8 นายชูศักดิ์  แอกทอง

หนองคาย  3 เขต
เขต 1นายพงศ์พันธ์ สุนทรชัย  เขต 2 นายสมคิด บาลไธสงค์ เขต 3 นางชมภู จันทาทอง

หนองบัวลำภู 3 เขต
เขต 1 นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์เขต 2 นายไชยยา พรหมาเขต 3 นายวิชัยสามิตร

 อุดรธานี  9 เขต
 เขต 1นายศราวุธ เพชรพนมพร เขต 2 พ.ต.ท.สุรทิน พิมานเมฆินทร์   เขต 3 นายอนันต์ ศรีพันธุ์ เขต 4นายขจิต ชัยนิคม  เขต 5 กำนันทองดี มนิสสารเขต 6 นายเกียรติ์อุดม มีนะสวัสดิ์ เขต7 นายจักรพรรคิ์ ไชยสาส์นเขต 8 นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงามเขต 9นางเทียบจุฑา ขาวขำ

อุบลราชธานี 11  เขต
เขต 1 นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์เขต 2  ดร.ศุภชัย ศรีหล้า เขต 3   นายวุฒิพงษ์นามบุตร เขต 4 นายสุพล ฟองงาม   เขต 5 นายสุทธิชัย จรูญเนตรเขต 6นายพิศิษฐ์สันตะพันธ์ เขต 7  นายชูวิทย์ พิทักพรพัลลภเขต 8   นางสาวบุณย์ธิดา สมชัย  เขต 9 นายปัญญา จินตเวช เขต 10 นายสมคิด เชื่อคงเขต 11  นายตุ่น ตุ่นตะเวช

อำนาจเจริญ  2  เขต
เขต 1  นางสมหญิง บัวบุศย์  เขต 2 นายอภิวัฒน์ เงินหมื่น


หมายเหตุ: รายชื่อทั้งหมดนี้กกต. ยังไม่ประกาศรับรองอย่างเป็นทางการ 

MORE FROM THAILAND

แก้ผ้า โกนหัว ประจานการลงโทษนักโทษยุคโบราณ
แก้ผ้า โกนหัว ประจานการลงโทษนักโทษยุคโบราณ
OUT OF THE BOX พาไปย้อนดูประวัติศาสตร์แห่งการรับน้องของหลายมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ…
มีชัย ไม่ห่วง สนช.คว่ำร่าง กม.ลูก2 ฉบับ
มีชัย ไม่ห่วง สนช.คว่ำร่าง กม.ลูก2 ฉบับ
มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ. ยืนยันจุดยืนเดิมรีเซ็ต กรรมการ ป.ป.ช. ที่ขาดคุณสมบัติพ้นตำแหน่ง…
เปิดตัวเว็บไซต์ข้อมูล 6 ตุลาบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 41 ปี
เปิดตัวเว็บไซต์ข้อมูล 6 ตุลาบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 41 ปี
เครือข่ายนักวิชาการจัดทำเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลและภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณ์…
'พิภพ' ขออย่าใช้คำว่า 'พธม.ยึดสนามบิน' ชี้ผู้ว่าการท่าฯสั่งปิดเอง
'พิภพ' ขออย่าใช้คำว่า 'พธม.ยึดสนามบิน' ชี้ผู้ว่าการท่าฯสั่งปิดเอง
พิภพ ธงไชย อดีตแกนนำ พธม. ขออย่าใช้คำว่า 'พธม.ยึดสนามบิน' เป็นเพียงการไปดักรอนายกฯที่ปฏิบัติหน้าที่ในตอนนั้นเท่านั้น…
เปิดจราจรทางหลวง สายพิษณุโลก – เด่นชัย แล้ว หลังดินสไลด์
เปิดจราจรทางหลวง สายพิษณุโลก – เด่นชัย แล้ว หลังดินสไลด์
กรมทางหลวง เปิดการจราจรทางหลวงหมายเลข 11 สายพิษณุโลก – เด่นชัย แล้ว หลังดินสไลด์ทับผิวจราจร…
'อนุพงษ์' แจงเรือเหาะ-อนุมัติที่ห้วยเม็ก
'อนุพงษ์' แจงเรือเหาะ-อนุมัติที่ห้วยเม็ก
'พล.อ.อนุพงษ์' รมว.มหาดไทย ชี้แจงที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด ยืนยัน อนุมัติเอกชนเช่าที่สาธารณะห้วยเม็ก…
'อ.เฉลิมชัย' เสียใจ-ยอมรับใช้คำไม่สุภาพในคลิปขู่ทำร้ายรุ่นน้อง
'อ.เฉลิมชัย' เสียใจ-ยอมรับใช้คำไม่สุภาพในคลิปขู่ทำร้ายรุ่นน้อง
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เขียนข้อความชี้แจง กรณีคลิปข่มขู่ทำร้ายร่างกายรุ่นน้องคณะจิตรกรรมฯ…
The Success Story 'เจนภพ โพธิ์ขี'
The Success Story 'เจนภพ โพธิ์ขี'
The Success Story จากมูลนิธิไทยคม นำเสนอเรื่องราวของคุณเจนภพ โพธิ์ขี 1 ในความภูมิใจ…
TOP
NOW :