NEWS

เด็กม.6เจ๋ง !  เขียนโปรแกรมบันทึกพฤติกรรมนร.เป็นรายแรกของไทย -จดสิทธิบัตรแล้ว

by บุญญิสา เพ็งบุญมา 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 17:58 น.

เด็กม.6 รร.โพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี เขียนโปรแกรมบันทึกพฤติกรรมนร.เป็นรายแรกของไทย พร้อมจดสิทธิบัตรแล้ว
              
 เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 17 ก.ค. 60  ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  ทางโรงเรียนมีการนำโปรแกรมโปรแกรม SMOS ระบบบริหารสถานศึกษาออนไลน์  ซึ่งสร้างขึ้นโดย นายวราณัฐ   สุทธิการณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ของโรงเรียน  ซึ่งถือเป็นรายแรกของประเทศไทยที่มีการขึ้นโปรมแรมนี้ขึ้นมาและสามารถนำไปใช้จริง   และได้ทำการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์    ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  แล้ว  จึงได้เดินทางไปตรวจสอบพบนายวราณัฐ   สุทธิการณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ของโรงเรียน  ได้เปิดโปรแกรมที่ตนเองนั้นสร้างขึ้นมาให้ผู้สื่อข่าวดูพร้อมกับอธิบายว่า
              
ด้วยในปัจจุบันปัญหาด้านความประพฤติของนักเรียน เป็นปัญหาใหญ่ของสถานศึกษา สังคมและประเทศชาติ นักเรียนขาดเรียน มั่วสุมตามร้านเกมส์ เสพยาเสพติด มีพฤติกรรมชู้สาว มีมากขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง นักเรียนกระทำผิดกันโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎระเบียบของโรงเรียน  ถึงแม้จะมีระเบียบการลงโทษนักเรียนที่กระทำความผิด มี4 สถาน คือ ว่ากล่าวตักเตือน, ทำทัณฑ์บน, ตัดคะแนนความประพฤติ, และทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งการตัดคะแนนความประพฤตินั้น เป็นสิ่งที่สำคัญ แต่นักเรียนไม่เกรงกลัวต่อการตัดคะแนนความประพฤติเพราะว่า ขาดการบังคับใช้ระเบียบของโรงเรียน โรงเรียนไม่จริงจังกับการตัดคะแนนความประพฤติ  และการเก็บข้อมูลการตัดคะแนนของนักเรียน ใช้เป็นกระดาษจดบันทึกไว้ เมื่อมาติดตามข้อมูลภายหลังจึงทำให้ข้อมูลไม่ชัดเจน และไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะยืนยันได้ว่า นักเรียนกระทำความผิดจริง และโรงเรียนขาดการสื่อสารกับผู้ปกครองของนักเรียน จึงทำให้เรื่องของการแจ้งข้อมูลพฤติกรรมของเรียน เป็นไปอย่างล่าช้า และไม่ทั่วถึง  ตนเองจึงได้ทดลองเขียนโปรแกรม SMOS ระบบบริหารสถานศึกษาออนไลน์ (School Management Online System) ขึ้นมาเพื่อใช้ในการตัดคะแนนนักเรียน และแจ้งข่าวสารข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ซึ่งการทำงานของโปรแกรมจะแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 3 ผู้ใช้คือ เจ้าหน้าที่ นักเรียนและคุณครู ในแต่ละผู้ใช้จะมีการใช้งานที่แตกต่างกัน
              
ในส่วนผู้ใช้ของคุณครู  สามารถเข้าไปบันทึกข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน โดยการค้นหาชื่อนักเรียนหรือหมายเลขประจำตัวนักเรียน และบันทึกข้อมูลพฤติกรรมโดยจะแยกออกเป็น 2 พฤติกรรมคือ การกระทำความผิด และการกระทำความดี ในการบันทึกข้อมูลในแต่ละครั้งจะสามารถอัพโหลดรูปภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการบันทึกข้อมูล และเมื่อคุณครูนั้นบันทึกข้อมูล ระบบจะนำข้อมูลส่งไปยังกลุ่มไลน์ของผู้ปกครองทันที ทำให้ผู้ปกครองทราบพฤติกรรมของลูกหลานได้อย่างรวดเร็ว ในส่วนของครูสามารถตั้งฐานความผิดและความดีขึ้นใช้เพิ่มเติมจากฐานความผิดและความดี มาตรฐานกลางของโรงเรียนได้อย่างอิสระเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นข้อตกลงเฉพาะในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนระหว่างนักเรียนกับคุณครูผู้สอน เพื่อควบคุมส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
                
ในส่วนผู้ใช้ของนักเรียน นักเรียนสามารถตรวจสอบข้อมูลการกระทำความผิด หรือการกระทำความดีของตนเองได้โดยการเข้าระบบของนักเรียนแล้วกรอกหมายเลขประจำตัวและรหัสผ่าน ระบบจะแสดงข้อมูลคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน หากนักเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการตัดคะแนนพฤติกรรม นักเรียนสามารถร้องทุกข์ได้ ซึ่งข้อมูลจะนำส่งท่านผู้อำนวยการทันที และนักเรียนสามารถช่วยกันแจ้งเบาะแสในการกระทำความผิดของเพื่อนๆในโรงเรียนได้
                
และในส่วนผู้ใช้ของเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ จะสามารถควบคุมข้อมูลนักเรียน ข้อมูลคุณครู ข้อมูลในการตัดคะแนนความประพฤติ และสามารถเป็นผู้เพิ่มกฎระเบียบมาตรฐานกลางของโรงเรียน ให้กับคุณครูทุกท่านที่เข้ามาใช้งานระบบ และสามารถตรวจสอบข้อมูลนักเรียนหากนักเรียนมีคะแนนความประพฤติเกิน 40 คะแนนขึ้นไป ระบบจะออกใบเชิญผู้ปกครองให้มาเข้าร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้ นอกจากระบบการตัดคะแนนผู้จัดทำได้ทำระบบการเช็คชื่อมาโรงเรียนในตอนเช้า ให้คุณครูที่ปรึกษาเข้ามาเช็คชื่อนักเรียนผ่านมือถือ ตอนเข้าแถวหน้าเสาธงได้ ข้อมูลจะถูกบันทึกและส่งไปที่ไลน์กลุ่มของผู้ปกครอง ว่านักเรียนคนไหนมาสาย ขาด ลา หรือป่วย เพื่อเป็นการตรวจสอบของผู้ปกครองว่าบุตรหลานของท่านได้ถึงโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว  โดยเริ่มมีแนวคิดตั้งแต่ปีการศึกษา 2558  ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าและจัดทำ จนเสร็จสมบูรณ์ในปีการศึกษา 2560 ประโยชน์ของโปรแกรม SMOS ระบบบริหารสถานศึกษาออนไลน์คือ ทำให้นักเรียนเกรงกลัวต่อการตัดคะแนนความประพฤติ นักเรียนจะอยู่ในกฎระเบียบของโรงเรียน และเป็นผลดีต่อการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีต่อสังคม ประโยชน์ต่อผู้ปกครองทำให้ผู้ปกครองนั้นสามารถรับรู้พฤติกรรมของบุตรหลานได้อย่างรวดเร็วและสามารถช่วยกันดำเนินการแก้ไขปรับปรุง ให้คำปรึกษากันในไลน์กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองและครู


นายประทีปจำปาศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  ก็กล่าวว่า  เคยได้มีโอกาสพบนายวราณัฐ เมื่อ ปีการศึกษา 2558 ตอนนั้นเขาเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขาเคยบอกว่าจะทำโปรแกรมตัดคะแนนความประพฤติให้โรงเรียน ซึ่งตนก็บอกว่าให้ลองไปทำมา และเมื่อเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา เขาก็ได้นำโปรแกรมมามอบให้  โรงเรียนได้ทดลองใช้ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมา ปรากฎว่า เป็นที่ชื่นชอบของครูและผู้ปกครอง  ผมจึงพาเขามาขอจดลิขสิทธิ์ตัวโปรแกรม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับเขาและครอบครัว  ตลอดจนเป็นแรงบันดาลใจให้เขาได้สร้างผลงานดีๆให้กับโรงเรียน สังคม และประเทศชาติ  "ใครจะรู้ เด็กบ้านๆ คนหนึ่ง อาจจะเป็น บิลล์เกตส์ เมืองไทยในอนาคตก็เป็นไปได้"   

สำหรับผู้ที่จะติดต่อขอใช้โปรแกรม  smos@photha.ac.th สามารถติดต่อได้ waranat2016@gmail.c0m  หรือโทร 095-7204441 

MORE FROM THAILAND

'วิญญัติ' ชี้ ตร.3 นายพา 'ยิ่งลักษณ์' หนีไม่ผิด ม.189 เหตุยังไม่มีคำพิพากษา 
'วิญญัติ' ชี้ ตร.3 นายพา 'ยิ่งลักษณ์' หนีไม่ผิด ม.189 เหตุยังไม่มีคำพิพากษา 
'วิญญัติ ชาติมนตรี' ชี้ ปมตำรวจ 3 นายไม่ผิด ม.189 ชี้ 'ยิ่งลักษณ์' ยังไม่ใช่ผู้กระทำผิด…
'ประยุทธ์' โอด 3 ปีไม่เคยเที่ยว ตอนหลับยังฝันถึงงาน
'ประยุทธ์' โอด 3 ปีไม่เคยเที่ยว ตอนหลับยังฝันถึงงาน
นายกรัฐมนตรี ยันตลอดเวลา 3 ปีไม่เคยคิดเรื่องอื่น ไม่เคยไปไหน ไม่เคยไปเที่ยว…
'วีระ สมความคิด' จี้สอบ 'มีชัย ฤชุพันธุ์' คดีฟอกเงินกรุงไทย
'วีระ สมความคิด' จี้สอบ 'มีชัย ฤชุพันธุ์' คดีฟอกเงินกรุงไทย
'วีระ สมความคิด' อดีตเลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น ยื่นหนังสือให้…
ระบบโซตัสในสังคมไทยผลิตคนขี้ขลาดและคนโง่: ธงชัย วินิจจะกูล
ระบบโซตัสในสังคมไทยผลิตคนขี้ขลาดและคนโง่: ธงชัย วินิจจะกูล
ศาสตราจารย์กิตติคุณธงชัย วินิจจะกูล จากสถาบัน IDE-Jetro ประเทศญี่ปุ่นกล่าวถึงระบบโซตัสในสังคมไทยว่า…
'ประยุทธ์' ยันไม่เลิกพูดคืนวันศุกร์ ชี้ถ้าไม่ดีคงไม่อยู่มาถึง 3 ปี
'ประยุทธ์' ยันไม่เลิกพูดคืนวันศุกร์ ชี้ถ้าไม่ดีคงไม่อยู่มาถึง 3 ปี
'ประยุทธ์' เผยเป็นคนอาจพูดไม่เพราะแต่จริงใจ จะพูดคืนวันศุกร์ให้เหลือ…
5 วันสุดท้าย สักการะพระบรมศพ ประชาชนเนืองแน่น
5 วันสุดท้าย สักการะพระบรมศพ ประชาชนเนืองแน่น
เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชน ที่จะเดินทางไปถวายบังคมพระบรมศพ ให้เคารพกติกาบริเวณจุดคัดกรองอย่างเข้มงวด…
ฉลามเขียว  : วาฟเฟิลกะปู๋ – เรือเหาะ ทบ.- ประชาชนไม่ต้องการเลือกตั้ง
ฉลามเขียว  : วาฟเฟิลกะปู๋ – เรือเหาะ ทบ.- ประชาชนไม่ต้องการเลือกตั้ง
3 เรื่อง 3 ประเด็น ดาหน้าท้าทาย ฉลามเขียว แต่เช้า 25 ก.ย.2560 จะเขียนเรื่องอะไร…
เตือนเลี่ยงไปบาหลี หลังภูเขาไฟปะทุ เตือนภัยระดับ4
เตือนเลี่ยงไปบาหลี หลังภูเขาไฟปะทุ เตือนภัยระดับ4
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เตือนนักท่องเที่ยวไทยเลี่ยงเดินทางมาบาหลี…
TOP
NOW :