NEWS

กรมบังคับคดี เซ็น MOU ร่วมปปง. แลกเปลี่ยนข้อมูลในคดี

by กองบรรณาธิการ ข่าวสังคม 13 กันยายน 2560 เวลา 21:16 น.

กรมบังคับคดี ร่วมกับ สำนักงาน ปปง. ลงนามความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในคดี เป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของทั้งสองหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล  อธิบดีกรมบังคับคดี กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในคดีในครั้งนี้ เป็นไปตามแผนยุทศาสตร์ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 และแผนปฏิบัติ ราชการ 4 ปี พ.ศ. 2559 – 2560 ของกรมบังคับคดี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในประเทศ และบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับคดีกับต่างประเทศ ที่ได้มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการบังคับคดี ด้วยการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นระบบ และเป็นฐานข้อมูลกลางในคดีเพื่อการสืบค้นข้อมูลและติดตามทรัพย์สิน เพื่อให้การบังคับคดีแพ่ง และการบังคับคดีล้มละลายเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีในการเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อบุคคล และรายการทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดี ทั้งในคดีแพ่งและคดีล้มละลาย ของกรมบังคับคดี กับข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อบุคคลและรายการทรัพย์สินที่ถูกดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รายชื่อผู้ถูกดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน เฉพาะที่คดีถึงที่สุดแล้ว และรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด และรายการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายของอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของ สำนักงาน ปปง.โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การลงนาม ความร่วม