THAILAND

THAILAND

รายได้เฉลี่ย 3.7 หมื่นบาท/เดือน เป้าหมายสำคัญยุทธศาสตร์ 20 ปี!
นายกรัฐมนตรีตั้งเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สำคัญคนไทยมีรายได้ต่อหัว เฉลี่ย 37,500 ต่อเดือน เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย 5% ต่อปี ขีดความสามารถการแข่งขันไม่ต่ำกว่าอันดับ 10 ของโลก ภายในปี 2579 ชี้ 3 ปีที่ผ่านมา ได้แก้ปัญหาเดิมๆพร้อมวางรากฐานการพัฒนาไว้
TOP
NOW :