ไม่พบผลการค้นหา
เครือข่ายศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน ยื่นหนังสือถึงประธานสภาฯ จี้ตั้ง กมธ.วิสามัญศึกษาผลดี-ผลเสีย เสนอแนะฝ่ายนโยบายกรณีเข้าร่วม CPTPP พร้อมเรียกร้องรัฐบาลยุติผลักดัน CPTPP แบบลักไก่ รวบรัด

ที่อาคารรัฐสภา สัปปายะสภาสถาน เครือข่ายศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีรีภาคประชาชนกว่า 20 คน นำโดย นายคำรณ ชูเดชา นายวศิน พิพัฒนฉัตร ศาตราจารย์นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์ ได้มาเข้าพบนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อยื่นหนังสือแสดงถึงความห่วงใย ตามที่มีความพยายามของบางฝ่ายที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าร่วมในความตกลง CPTPP โดยจะดำเนินการให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบโดยเร็ว เพื่อยื่นขอเข้าร่วมต่อฝ่ายเลขานุการของ CPTPP ให้ทันการประชุมที่จะเกิดขึ้นของสมาชิก CPTPP ในเดือน ส.ค. 2563 นั้น

UP220563 INS กลุ่มเอฟทีเอว๊อทยื่นหนังสือ_Moment11.jpg

นายวศิน พิพัฒนฉัตร นักวิชาการจากคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้แทนกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน กล่าวว่า การเข้าร่วมความตกลงดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยและประชาชนโดยรวม ในประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหาร จำกัดมาตรการ CL (compulsory licensing) และการเข้าถึงยา ส่งผลลบต่อมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคจากเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์และสินค้าอื่นๆ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการฟ้องร้องหน่วยงานรัฐ การพิจารณาการเข้าร่วม ความตกลงการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆ อย่างกว้างขวาง

อีกทั้งเกิดขึ้นใน สถานการณ์วิกฤตด้านสุขภาพจากการระบาดของ COVID-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังระบบการค้าและเศรษฐกิจของโลกอย่างร้ายแรงนั้นมีความจำเป็นต้องทบทวนหรือยุติเอาไว้ก่อน และเปิดให้มีการระดมความคิดเห็นอย่างกว้างขวางจากประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย ก่อนที่จะมีการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีปกติใหม่ทางเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้พื้นฐานของการมีหลักประกันเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านอาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนได้อย่างยั่งยืน เป็นสำคัญ

UP220563 INS กลุ่มเอฟทีเอว๊อทยื่นหนังสือ_Moment44.jpg

ด้าน นายคำรณ ผู้แทนกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน กล่าวว่า ทางเครือข่ายฯ มีความกังกลต่อท่าทีรวบรัด ลักไก่ ต่อการเข้าร่วม CPTPP ของรัฐบาล จึงเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาหารือกับพรรคการเมือง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการจัดตั้ง กรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและเสนอแนะทางนโยบายต่อกรณีการเข้าร่วม CPTPP ภายใต้บริบทใหม่ของ สถานการณ์วิกฤตด้านสุขภาพและวิกฤตเศรษฐกิจอันเนื่องจาก COVD-19 โดยเปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาและเสนอแนะดังกล่าว 

ทั้งนี้ เพื่อให้คำแนะนำต่อรัฐบาลและเป็นข้อมูลสำหรับการ ตัดสินใจของสภาผู้แทนราษฎรเอง ในการพิจารณาให้ความเห็นในการเข้าร่วมความตกลงการค้าระหว่างประเทศ ตามที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ โดยทางเครือข่ายฯ จะติดตามการทำงานและเป็นกำลังใจต่อบทบาทสภาฯ ต่อเรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง :