ไม่พบผลการค้นหา
ท่าอากาศยานเชียงใหม่เผยมี 151 เที่ยวบิน แจ้งยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบิน หลังเวลา 18.00 น. ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย. เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายช่วงเทศกาลลอยกระทง

ร.อ.ท. ธนันท์รัฐ ประเสริฐศรี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลลอยกระทง หรือเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่ มีสายการบินที่มีเที่ยวบินมายังจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเวลาการบิน ข้อมูล ณ วันที่ 6 พ.ย. 2562 รวมทั้งสิ้น 151 เที่ยวบิน คิดเป็นร้อยละ 22.63 ของเที่ยวบินที่ทำการบินทั้งหมด ระหว่างวันที่ 10-12 พ.ย. 2562

โดยเที่ยวบินที่ยกเลิก จำนวน 96 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินในประเทศ 66 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 30 เที่ยวบิน เที่ยวบินที่เปลี่ยนแปลงเวลาทำการบิน จำนวนทั้งสิ้น 55 เที่ยวบิน เป็นเที่ยวบินภายในประเทศ 41 เที่ยวบิน และเที่ยวบินระหว่างประเทศ 14 เที่ยวบิน

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงและยกเลิกเที่ยวบินดังกล่าว คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชน เนื่องจากสายการบินได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวทราบล่วงหน้า เพื่อวางแผนการเดินทางที่เหมาะสมแล้ว

นอกจากนี้ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินการรักษาความปลอดภัย ทั้งเพิ่มวงรอบการตรวจการณ์ ทั้งภายในอาคารผู้โดยสาร และบริเวณพื้นที่รอบท่าอากาศยาน ตั้งจุดสุ่มตรวจยานพาหนะที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ท่าอากาศยานเป็นระยะ สุ่มตรวจสัมภาระและผู้โดยสารตามมาตรฐานที่กำหนดสุ่มตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ของพนักงานที่ปฏิบัติงานในเขตการบิน รวมทั้งห้ามจอดยานพาหนะบริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสารอย่างเด็ดขาด เพื่อดูแลความปลอดภัยและป้องปรามกลุ่มผิดกฎหมายที่อาจฉวยโอกาสกระทำการในช่วงผู้โดยสารคับคั่ง

ขณะเดียวกันได้ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยานเชียงใหม่มากกว่าปกติ เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าว จะมีผู้โดยสารคับคั่งแออัดตลอดทั้งวัน

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังทุกภาคส่วนที่อยู่ในเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้รับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทง เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 33 อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเพิ่มรอบความถี่ในการตรวจทางวิ่งทางขับจากเดิมวันละ 4 ครั้ง เป็น 10 ครั้ง เพื่อตรวจเก็บซากโคมที่อาจถูกกระแสลมพัดมาตกในพื้นที่เขตการบิน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการเก็บโคมลอยและโคมควัน โดยพร้อมออกไปเก็บซากโคมลอยได้ทันที หากได้รับแจ้งจากหอบังคับการบินหรือจากนักบิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :