ไม่พบผลการค้นหา
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่หนองคาย เห็นชอบให้สำนักงานศาลยุติธรรมก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมที่พักอาศัยบริเวณ 'ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย' วงเงิน 800 ล้าน มาจากงบกลาง 171 ล้าน อีกกว่า 600 ล้านใช้จากเงินจัดสรรงบประมาณประจำปี

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ครม.เห็นชอบให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ บริเวณศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย วงเงินกว่า 800 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 171,810,000 บาท ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 687,240,000 บาท ให้ขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายในแต่ละปี ตามนัย พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561

ทั้งนี้ เอกสารผลประชุม ครม. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เผยแพร่ผ่านเวบไซต์ทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 5 พร้อมที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ บริเวณศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงรายภายในกรอบวงเงิน 859,050,000 บาท ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการแล้ว 

โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 171,810,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก จำนวน 687,240,000 บาท ให้ขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายในแต่ละปี ตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 

โดยให้สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องและขอทำความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณ โดยให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง การดำเนินการออกแบบและก่อสร้างอาคารสถานที่และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐด้วย ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :