ไม่พบผลการค้นหา
กรุงเทพโพลล์ สำรวจเสียงประชาชน ส่วนใหญ่ 61.1 เปอร์เซ็นต์ ชี้รอรถเมลน์นาน รถไม่พอกับปริมาณการใช้งาน แนะชำระค่าบริการผ่าน e-Ticket แทนเงินสด พร้อมปรับราคาค่าโดยสาร แบบเหมาจ่าย 30 บาทต่อวัน

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือกรุงเทพโพลล์ แจ้งว่า ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "รถเมล์แบบไหน ถูกใจคนกรุง" โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 1,299 คน พบว่า คนกรุงส่วนใหญ่ 46.7 เปอร์เซ็นต์ พึงพอใจรถเมล์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนในระดับน้อย รองลงมา 33 เปอร์เซ็นต์ระบุว่าพึงพอใจปานกลาง และ 20.3 เปอร์เซ็นต์ พึงพอใจมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนกว่า 79.7 เปอร์เซ็นต์ ยังไม่พึงพอใจ กับการให้บริการรถเมล์ในปัจจุบัน 

เมื่อถามถึงภาพลักษณ์ของรถเมล์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนในปัจจุบัน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 61.1 เปอร์เซ็นต์  เห็นว่า รอรถเมลน์นาน รถไม่พอกับความต้องการ รองลงมาคือ 51.7 เปอร์เซ็นต์  ระบุว่า รถมีสภาพเก่า ชำรุด ทรุดโทรม สัดส่วน 41.2 เปอร์เซ็นต์  มองว่า ปล่อยควันดำ ส่งผลเสียด้านมลพิษ สัดส่วน 41.1 เปอร์เซ็นต์  ขับรถหวาดเสียว ขับเร็วจอดคร่อมเลน ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร 

สำหรับด้านความคาดหวัง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 61.6 เปอร์เซ็นต์  ต้องการให้รถเมล์มาตรงเวลา ผู้โดยสาร ไม่ต้องรอนาน จะได้เดินทางได้รวดเร็วขึ้น รองลงมาคือ 53.1 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า อยากให้มีรถเมล์ใหม่ทุกคัน ทุกสาย เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร สัดส่วน 51.9 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า ออกรถถี่ขึ้น มีที่นั่งเพียงพอ ไม่ต้องเบียดแออัดกัน แบบ New Normal

สัดส่วน 48.6  เปอร์เซ็นต์ ระบุว่า อยากให้เป็นรถ NGV และรถ EV ปรับอากาศทุกคัน ลดปัญหามลพิษ ควันดำ ฝุ่น PM นอกจากนี้ 46.3 เปอร์เซ็นต์  ระบุว่า มีรถเมล์ครอบคลุมทุกเส้นทาง และสัดส่วน 37.6 เปอร์เซ็นต์  ระบุว่า อยากให้มีรถโดยสารเป็นรถชานต่ำ เป็นมิตรกับผู้ด้อยโอกาส คนพิการ เป็นพิเศษ และ 21.2 เปอร์เซ็นต์ อยากให้จัดระบบเดินรถใหม่ เส้นทางไม่ซ้ำซ้อนกัน

ส่วนราคาค่าโดยสารประชาชนอยากให้ใช้ระบบสมัยใหม่ ชำระค่าบริการผ่าน e-Ticket แทนการใช้เงินสด และปรับราคาค่าโดยสาร แบบเหมาจ่าย 30 บาทต่อวัน เพื่อลดภาระค่าครองชีพ

อ่านเพิ่มเติม