ไม่พบผลการค้นหา
'ชวลิต' ตะลึง ผลการสุ่มตรวจ ผัก ผลไม้ นำเข้าพบสารเคมีปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน 13 ใน 15 ตัวอย่าง จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาโดยเร็ว แนะเจรจากับประเทศต้นทางให้รัฐบาลกลาง หรือรัฐบาลท้องถิ่น ออกใบรับรองสินค้าว่าได้มาตรฐานความปลอดภัย

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส. นครพนม ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ว่า จากการที่ กมธ.ได้ไปศึกษาดูงานที่ด่านชายแดน ซึ่งเป็นต้นทางของการนำเข้าสินค้าผัก ผลไม้ และที่ปลายทางคือตลาด ซึ่งมีการกระจายสินค้าแบบครบวงจรจากต้นทางถึงปลายทาง ในการนี้ กมธ.ได้ทำการสุ่มตัวอย่างผัก ผลไม้ ที่ตลาดปลายทาง ไปตรวจยังห้องแล็บต่างประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานพบว่า ผัก ผลไม้ ที่ส่งไปตรวจสอบ จำนวน 30 ตัวอย่าง ขณะนี้ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบกลับมา 15 ตัวอย่าง โดยพบว่า 13 ใน 15 ตัวอย่าง มีสารเคมีปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน ได้แก่ องุ่น 9 ตัวอย่าง ลูกพลับ 1 ตัวอย่าง แอปเปิล 1 ตัวอย่าง คะน้าฮ่องกง 1 ตัวอย่าง บร็อกโคลี 1 ตัวอย่าง

จากข้อมูลการสุ่มตรวจสอบดังกล่าว เห็นได้ว่าคนไทยเราไม่ปลอดภัยแล้ว และน่าจะเป็นภัยต่อความมั่นคง เพราะกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงขอเรียกร้องต่อรัฐบาล ดังนี้ 1. รัฐบาลควรตรวจสอบซ้ำผัก ผลไม้ที่นำเข้าจากต่างประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย

2. รัฐบาลควรจัดตั้งห้องแล็บ หรือหามาตรการใดในการสุ่มตรวจสอบให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย

3.รัฐบาลควรเจรจากับประเทศต้นทางให้รัฐบาลกลาง หรือรัฐบาลท้องถิ่น ออกใบรับรองสินค้าว่าได้มาตรฐานความปลอดภัย

4.ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม รัฐบาลควรส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรผลิตผัก ผลไม้ ปลอดภัย ไปจนถึงขั้นเกษตรอินทรีย์ ป้อนประชาชนของเราเองได้

"หวังว่าคงได้รับคำตอบจากรัฐบาลที่จะแถลงข่าวสร้างความมั่นใจกับประชาชนในการบริโภคผัก ผลไม้ ทั้งนำเข้า และผลิตเองในประเทศ ที่ได้การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยโดยเร็วที่สุด" นายชวลิต ระบุ