ไม่พบผลการค้นหา
รมว.คลังเรียกประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้องเตรียมพร้อม แจงงบปี 64 มั่นใจผ่านสภาฯ ฉลุย ย้ำเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

นายธนกร วังบุญคงชนะ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า วันนี้ (25 มิ.ย.) นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยปลัดกระทรวงการคลัง ประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณ และหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ประกอบด้วย กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวาระ 1 ระหว่างวันที่ 1 - 3 ก.ค. 2563

โดยการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นการดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ซึ่งพิจารณาครอบคลุมในทุกแหล่งเงิน ทั้งในส่วนของเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินสะสมคงเหลือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายธนกร กล่าวอีกว่า แนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้วงเงิน 3.3 ล้านบาท สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่มุ่งเน้นแนวทางการทำงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในทุกมิติ ทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และเชิงพื้นที่ โดยยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณในปี 2564 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

1.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม วงเงิน 795,806 ล้านบาท

2.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ วงเงิน 577,752 ล้านบาท

3. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ วงเงิน 556,529 ล้านบาท

4.ด้านความมั่นคง วงเงิน 416,004 ล้านบาท

5.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน วงเงิน 402,311 ล้านบาท

6.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วงเงิน 118,315 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังให้ความสำคัญต่อความเชื่อมโยงกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล มีเป้าหมายเพื่อบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมของการถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในระดับพื้นที่ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด มั่นใจว่าจะผ่านการพิจารณาของสภาฯ อย่างแน่นอน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :