ไม่พบผลการค้นหา
โฆษก กมธ. งบประมาณ ปี 63 เผย พิจารณาผ่านแล้ว 3 กระทรวง “พาณิชย์ –ดีอี- ทส.” รวมวงเงินทั้งสิ้น 44,820 ล้านบาท

8 พ.ย. 2562 ที่รัฐสภา นายอรรถกร ศิริลัทธยากร โฆษกคณะกรรมาธิการ พิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สภาผู้แทนราษฎร แถลงความคืบหน้าในการพิจารณางบประมาณล่าสุดว่า ขณะนี้ กมธ. ได้พิจารณางบประมาณผ่านไปแล้ว 3 กระทรวง ได้แก่

1.กระทรวงพาณิชย์ วงเงินงบประมาณ 7,553 ล้านบาท

2.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) วงเงินงบประมาณ 6,897 ล้านบาท

3.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) วงเงินงบประมาณ 30,370 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี กมธ. กำลังพิจารณางบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงินงบประมาณกว่า 109,833 ล้านบาท โดยคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณางบของกระทรวงดังกล่าวอีกหลายวัน

นายอรรถกร กล่าวว่า กมธ. ได้ใช้เวลาพิจารณาไปแล้ว 56 ชั่วโมง 30 นาที จากทั้งหมด 238 ชั่วโมง โดยพิจารณาไปแล้ว 33 หน่วยงาน 1 กองทุน จากทั้งหมด 499 หน่วยงาน 24 กองทุน คิดเป็น ร้อยละ 6.5 ซึ่งในวันที่ 13 ธ.ค. 2562 จะเป็นการพิจารณาวันสุดท้าย

ส่วนกรณีที่มี กมธ. บางส่วนทักท้วงเรื่องรายละเอียดเงินนอกงบประมาณที่ไม่มีความชัดเจน ทำให้การพิจารณาเกิดความล่าช้า และอาจไม่เป็นไปตามกฎหมายวิธีการพิจารณางบประมาณ เบื้องต้นได้พูดคุยทำความเข้าใจในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว โดยให้หน่วยงานของบประมาณเป็นผู้ส่งรายละเอียดให้ กมธ. เป็นผู้พิจารณา