ไม่พบผลการค้นหา
แพทย์หลายร้อยคนทั่วประเทศ ร่วมแสดงความเห็นต่อการสลายชุมนุมที่แยกปทุมวัน เมื่อ 16 ต.ค. มีการวางแนวกั้น รถพยาบาลผ่านไม่ได้ ทั้งยังใช้รถฉีดน้ำแรงดันสูงผสมสารเคมี เป็นสิ่งที่ "ไม่สมควรเกิดขึ้น" ตามหลักมนุษยธรรม ย้ำ-รัฐต้องเปิดพื้นที่รับฟังผู้ชุมนุมและผู้เห็นต่าง

แถลงการณ์ของกลุ่มแพทย์ทั้งหมด 386 คน ใช้ชื่อว่า "มุมมองของแพทย์ต่อสถานการณ์วันที่ 16 ตุลาคม 2563" กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณแยกปทุมวัน ปรากฏภาพเจ้าหน้าที่ใช้ความรุนแรงต่อกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นเยาวชนและกลุ่มสมทบอื่นๆ เพื่อสลายการชุมนุม ทั้งที่เป็นการชุมนุมโดยสงบ ปราศจากอาวุธ

นอกจากนี้ยังมีภาพรถพยาบาลที่ไม่สามารถผ่านแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อทำการรับส่งผู้ป่วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรเกิดขึ้น ตามหลักมนุษยธรรม

เนื้อหาในแถลงการณ์ระบุว่า ในฐานะบุคลากรทางการแพทย์ที่มีหน้าที่ต้องทำการรักษาอภิบาลผู้ป่วย โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ชนชั้น วรรณะ ทัศนคติทางการเมือง ซึ่งเป็นหน้าที่อันหลีกเลี่ยงมิได้ตามคำปฏิญาณเมื่อครั้งสำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์ รวมถึงต้องปกป้องความเป็นส่วนตัวและสิทธิผู้ป่วย (autonomy)

บุคลากรทางการแพทย์ดังรายชื่อแนบท้าย จึงขอร่วมลงนามในแถลงการณ์ฉบับนี้เพื่อเรียกร้องให้เปลี่ยนการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบของรัฐ ต่อผู้ชุมนุมเป็นการรับฟังอย่างสันติวิธีและขอให้เจ้าหน้าที่รัฐและผู้บังคับบัญชายึดหลักสากลในการควบคุมฝูงชน ดังนี้

1. โรงพยาบาลต้องเป็นสถานที่ปลอดภัย และเป็นกลางทางการเมือง การเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งพึงได้รับของพลเมือง บุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับความคุ้มครองและอำนวยความสะดวกในการดูแลผู้ป่วยและผู้ประสบภัยทุกคนอย่างเสมอภาค

2. การดูแลการชุมนุมต้องปฎิบัติตามหลักสากล มาตรการที่ใช้ควบคุมฝูงชนจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักความจำเป็น หลักความสมเหตุสมผล หลักความได้สัดส่วนต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้น

3. การใช้รถยิงน้ำยังผสมสารเคมียิงไปยังผู้ชุมนุมเป็นมาตรการที่มีความรุนแรงโดยสภาพ เจ้าหน้าที่ไม่อาจแยกแยะเป้าหมายเพื่อบังคับมาตรการนี้อย่างเป็นธรรมได้ เจ้าหน้าที่จึงไม่ควรใช้รถยิงน้ำกับการชุมนุมที่สงบ แรงดันที่เกิดจากน้ำมีระดับสูง สามารถทำให้เกิดอันตรายแก่กายทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ

4. งดใช้สารเคมีที่มีพิษต่อระบบผิวหนัง และเยื่อบุ หรือต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น แก๊สน้ำตา ต่อผู้ชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธ

5. เปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของผู้เห็นต่างในสังคม เพื่อป้องกันความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

REUTERS-ตำรวจสลายม็อบ 16 ตุลา รถฉีดน้ำ ปืนแรงดันน้ำ รถฉีดน้ำแรงดันสูง คณะราษฎร2563 แยกปทุมวัน#ม็อบ16ตุลา #คณะราษฎร #16ตุลาไปแยกปทุมวัน #WhatIsHappeningInThailand#ม็อบ16ตุลา #คณะราษฎร #16ตุลาไปแยกปทุมวัน #WhatIsHappeningInThailand

รายชื่อแพทย์ผู้ร่วมลงนาม ประกอบด้วย

1.นายแพทย์กนก วงศ์สวัสดิ์

2.แพทย์หญิงกมลพรรณ เล็กสวัสดิ์ โรงพยาบาลนครพิงค์

3.แพทย์หญิงกมลวรรณ ไศลบาท โรงพยาบาลนาเยีย

4.แพทย์หญิงกรปวีณ์ ว่องไวพิจารณ์

5.แพทย์หญิงกรผกา ขันติโกสุม

6.นายแพทย์กรวัฒน์ สวนคล้าย

7.นายแพทย์กฤตธีธัช วีระศิริรัตน์

8.นายแพทย์กฤษ จันทนะ

9.นายแพทย์กฤษฎา ชุมวณิชย์

10.นายแพทย์กลวัชร ทรัพย์สวนแตง

11.นายแพทย์กวิน ฟองสถาพร โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์

12.นายแพทย์กวินท์ ศัลย์วิเศษ

13.นายแพทย์กวีจิตร กุลเดชา

14.นายแพทย์กวีวัฒน์ ชุมนุมพร โรงพยาบาลศิริราช

15.นายแพทย์กษมา เมืองยศ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

16.แพทย์หญิงกษิรา อัศวนพคุณ

17.แพทย์หญิงกอบพร สภานนท์

18.แพทย์หญิงกัญญาณัฐ มหิทธิหาญ

19.แพทย์หญิงกัณฐิกา วงศ์มณีประทีป

20.แพทย์หญิงกัณฐิกา สิงห์สี

21.แพทย์หญิงกัณฐิกา อยู่จำนงค์

22.แพทย์หญิงกาญจนา ศรีสุวรรณจิตต์

23.นายแพทย์กานต์ พงษ์สุวรรณ

24.แพทย์หญิงกานต์ธิมา นันทศรุต

25.แพทย์หญิงกานต์สินี มงคลมาลย์

26.ทันตแพทย์หญิงกานติมา กุนทีกาญจน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

27.นายแพทย์กิตติธัช รัตนมณีวงศ์

28.นายแพทย์กิตติพันธ์ ซันดู

29.แพทย์หญิงกุณฑิกา ลาภเลิศสกุล

30.นายแพทย์เกรียงไกร สุขทองหลาง โรงพยาบาลหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์

31.แพทย์หญิงเกวลี เอี่ยมวรสมบัติ

32.แพทย์หญิงเกวลี แชร์

33.แพทย์หญิงเกษรบัวตอง พิมพ์จักร

34.นายแพทย์เกียรติศักดิ์ บุญสิมมา

35.นายแพทย์ไกร ไทยานันท์

36.แพทย์หญิงขนิษฐา เธียรกานนท์

37.ทันตแพทย์หญิงขวัญมนัส กิตยานุรักษ์

38.นายแพทย์คัมภีร์ ดำรงเกียรติ

39.นายแพทย์คัมภีร์ สรวมศิริ

40.แพทย์หญิงจตุพร ดีพลงาม

41.แพทย์หญิงจรสดาว ริมพณิชยกิจ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

42.แพทย์หญิงจริยา ภูดิศชินภัทร 

43.นายแพทย์จักรทัศน์ เจียมจันทร์

44.ทันตแพทย์จักรพล ฉายสุวรรณ โรงพยาบาลขุนหาญ

45.นายแพทย์จารุกิตติ์ ธิติพรพงศ์

46.นายแพทย์จิตรภณ พุฒศรี

47.นายแพทย์จิตวัต ชูตระกูลวงศ์ โรงพยาบาลมหาชนะชัย

48.แพทย์หญิงจินต์ โสธรวิทย์

49.นายแพทย์จิรวัฒน์ ธเนศธาดา

50.นายแพทย์จิรวัฒน์ พงษ์หมื่นไวย

51.นายแพทย์จิรัฎฐ์ สุวรรณวิเศษกูล

52.นายแพทย์จิรายุ วิษณุรัก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

53.แพทย์หญิงจีรภา กาญจนาพงศ์กุล

54.แพทย์หญิงจุฑาวดี หล่อตระกูล

55.แพทย์หญิงจุฬาลักษณ์ นุพอ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

56.ทันตแพทย์เจฏฐพงค์ อมรวงศ์

57.นายแพทย์เจตนิพัทธ์ คำยวง

58.นายแพทย์เจนพล แก้วกิติกุล

59.ทันตแพทย์หญิงเจษฎาวรรณ ธรรมภัทรกุล

60.นายแพทย์ใจประภัสส์ ว่องวัฒนโรจน์

61.แพทย์หญิงฉัตรแก้ว กองทรัพย์

62.นายแพทย์เฉลิมพล มาลา

63.นายแพทย์เฉลิมวุฒิ โคตุทา

64.นายแพทย์ชญานนท์ บุญธีระเลิศ

65.แพทย์หญิงชญานี เพ็ญเพียร

66.แพทย์หญิงชฎาพร ชำนาญท่องไพวัลห์ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว

67.นายแพทย์ชนทัต ไตรทอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

68.นายแพทย์ชนธวัช เจียรศรีเสถียร

69.แพทย์หญิงชนนาทร หัตถา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

70.นายแพทย์ชนาธิป เปรมวิชัย

71.ทันตแพทย์หญิงชนิดา ภาแสนลี

72.แพทย์หญิงชนุตม์ เจริญสุข

73.แพทย์หญิงชเนตตา หัตถา

74.แพทย์หญิงชมกร ธเนศนิตย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

75.แพทย์หญิงชมนาด ศิริรัตน์

76.แพทย์หญิงชมพูนุช จันทรกระวี

77.แพทย์หญิงชรชล สัชฌบดี โรงพยาบาลรามาธิบดี

78.แพทย์หญิงชลิตา สามห้วย โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

79.ทันตแพทย์ชวิศ รัตนสุวรรณวุฒิ

80.นายแพทย์ชัชนนท์ กัมทรทิพย์

81.นายแพทย์ชานนท์ ธรรมอักษร

82.นายแพทย์ชารัตน์ ชูเกียรติ

83.นายแพทย์ชิติพัทธ์ เจริญเกษมวิทย์ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนครนายก

84.นายแพทย์ชินดนัย ทรงแสงธรรม

85.นายแพทย์ชิโนรส วงค์ธิดา

86.แพทย์หญิงชื่นฤทัย อังกูรทัศนียรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

87.แพทย์หญิงชุติกาญจน์ ธรรมสอน

88.แพทย์หญิงญาณินทร์ คูณเจริญสุข

89.แพทย์หญิงญานิกา วลีอิทธิกุล

90.แพทย์หญิงฐิตาพร สุพรรณนนท์

91.แพทย์หญิงฐิตาพร ทรงความเจริญ

92.นายแพทย์ฐิติพงศ์ เอมพรหม

93.แพทย์หญิงฐิติพร ตั้งวิวัฒนาพานิช

94.แพทย์หญิงณกมล ปัญโญเหียง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

95.แพทย์หญิงณฐชา เหล่าโผน

96.แพทย์หญิงณฐพรรณ บุญวิสุทธิ์

97.แพทย์หญิงณพรวรรณ ศิริมา

98.แพทย์หญิงณพิชญา วิริยะ

99นายแพทย์ณภัทร เอกนันท์

100.แพทย์หญิงณภัทร เหล่าอรุณ

101.แพทย์หญิงณัฏฐวดี นันตา โรงพยาบาลแม่สะเรียง

102.นายแพทย์ณัฐฉัตร ชัยรัตนเวช

103.นายแพทย์ณัฐชนน กุลสัมฤทธิ์ผล

104.นายแพทย์ณัฐชัย เหมทานนท์ โรงพยาบาลศิริราช

105.แพทย์หญิงณัฐชา นรังศิยา

106.แพทย์หญิงณัฐฐิกานต์ มีลาภ

107.นายแพทย์ณัฐดนัย วัดเกี้ยวพงษ์

108.แพทย์หญิงณัฐธิดา อินเจริญ

109.ทันตแพทย์ณัฐนนท์ พุทธิรักษ์กุล โรงพยาบาลเสิงสาง

110.แพทย์หญิงณัฐนรี เรืองปราชญ์

111.นายแพทย์ณัฐพงษ์ ตั้งจิตบุญสง่า โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

112.นายแพทย์ณัฐพงษ์ ยูงศิริกาญจน์

113.แพทย์หญิงณัฐวรา เนตรากูล

114.นายแพทย์ณัฐวุฒิ จรัญนฤมล

115.นายแพทย์ณัฐสิทธิ์ ว่องวราวาณิชย์

116.แพทย์หญิงณัฐิกานต์ อรรถปรียางกูร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

117.แพทย์หญิงณิชากร ตู้จินดา 

118.แพทย์หญิงณุวรา ภรณวลัย โรงพยาบาลสมุทรสาคร

119.นายแพทย์ทนงศักดิ์ ปิดตาทะสา

120.นายแพทย์ทรงวุฒิ ภู่สว่าง

121.นายแพทย์ทศวรรษ หาญจักรคำ โรงพยาบาลสะเมิง

122.นายแพทย์ธนฉัตร ประพฤทธิพงษ์

123.นายแพทย์ธนโชติ รัตนโกศลศรี

124.แพทย์หญิงธนพร ผลชานิโก

125.แพทย์หญิงธนพร หงษ์คณานุเคราะห์

126.แพทย์หญิงธนพร โพธิสุวรรณ

127.นายแพทย์ธนพล มีต้องปัน

128.นายแพทย์ธนพล เสงี่ยมพร

129.แพทย์หญิงธนวดี สิทธิผลกุล

130.นายแพทย์ธนวัฒน์ คำภูแก้ว โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

131.นายแพทย์ธนสิทธิ์ วัฒนสุชาติ

132.แพทย์หญิงธนัชพร พวงเพชร

133.นายแพทย์ธนา ทองศรีคำ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

134.นายแพทย์ธนาคาร สาระคำ โรงพยาบาลพุทธชินราช

135.นายแพทย์ธนาพัทธ์ วาณิชย์นที

136.แพทย์หญิงธนาภา หรีรักษ์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

137.แพทย์หญิงธนิกา เกตุเผือก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

138.นายแพทย์ธรณ์ สันตะรัตติวงศ์

139.นายแพทย์ธราธิป กุลกำจร

140.ทันตเเพทย์ธัชพล เกษรีภรณ์

141.แพทย์หญิงธัญญมาศ บุรณนัฏ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

142.แพทย์หญิงธัญนาถ ยกชม

143.นายแพทย์ธาริต มงคล

144.แพทย์หญิงธีรนันท์ จันทิมา

145.นายแพทย์ธีรยุทธ มณีศรี โรงพยาบาลสีดา

146.นายแพทย์ธีรัตต์ เจิ่งประภากร

147.นายแพทย์แธนธรรพ์ แสงภู่ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ระยอง (รพ.มาบตาพุด)

148.นายแพทย์นครินทร์ ฤทธิสิงห์ โรงพยาบาลชุมแพ

149.นายแพทย์นนชยาใจตรง

150.แพทย์หญิงนพนันท์ ชัยกิตติศิลป์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

151.นายแพทย์นพนาท เทียนทอง

152.นายแพทย์นราธร เจริญธัญรักษ์ โรงพยาบาลขอนแก่น

153.แพทย์หญิงนริศรา เชิดชู

154.นายแพทย์นฤบดินทร์ รอดปั้น

155.แพทย์หญิงนลิน สัมปุณณะโชติ

156.นายแพทย์นวพงษ์ พัฒน์พันธุ์

157.ทันตแพทย์นวพล โกมุทธนชาติ

158.แพทย์หญิงนวลจุฑา ไทยแท้ โรงพยาบาลพะเยา

159.แพทย์หญิงนันท์ธร คามชิตานนท์

160.แพทย์หญิงนันทพร นาวารวงศ์

161.แพทย์หญิงนันทิกา อนันต์ถาวรวงศ์

162.แพทย์หญิงนัสรี สะนอ

163.แพทย์หญิงนาตยา รักพ่วง DR.Aomthong clinic 

164.แพทย์หญิงนิชดา พงษ์ธัญญกรณ์

165.ทันตแพทย์หญิงนิธินันท์ สุธรรม

166.นายแพทย์นินนาท วงศ์วณิชย์

167.แพทย์หญิงนิมมิตา ศรีสันต์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

168.แพทย์หญิงนิลลักษมี ฉินกมลทอง โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ มศว  องครักษ์

169.แพทย์หญิงนิโลบล ยาทองไชย

170.นายแพทย์นิสิต แสงนิล

171.แพทย์หญิงนุชรัตน์ วัฒนาพูลทรัพย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

172.นายแพทย์เนติภูมิ เกตุสิงห์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

173.แพทย์หญิงเนสซี่ เกิดศิลป์

174.นายแพทย์บัณฑวิช สุดสงวน โรงพยาบาลแม่สอด

175.นายแพทย์บุณยรักษ์ วัฒนะรัตน์

176.นายแพทย์เบญจพล ท้วมสมบุญ

177.ทันตแพทย์หญิงเบญจรัตน์ กอนโภชน์

178.นายแพทย์ปณัฐพงศ์ จริยโกมล

179.แพทย์หญิงปภาพินท์ ปุษยไพบูลย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

180.นายแพทย์ประกาศิษฐ์ คะระวานิช

181.แพทย์หญิงประพิณพร สายัณห์

182.แพทย์หญิงประพิศ ฉันทสุจริต

183.นายแพทย์ประมุข ผลสมบูรณ์สุข

184.นายแพทย์ปรัชญา หาญพัฒนภูมิ โรงพยาบาลปากท่อ

185.นายแพทย์ปวัตน์ พื้นแสน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

186.แพทย์หญิงปวีณา พังสุวรรณ

187.แพทย์หญิงปองปวัน เชียรวิชัย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

188.นายแพทย์ปัญญพันธุ์ ถิรประสิทธิ์พร

189.แพทย์หญิงปัณฑารีย์ คมขำ

190.แพทย์หญิงปาณิศา เกิดบัณฑิต

191.แพทย์หญิงปาริฉัตร ภาวนากร

192.แพทย์หญิงปาวาลี ดาวศิริโรจน์ โรงพยาบาลอุดรธานี

193.นายแพทย์ปิ่นอภัย บุญศรีโรจน์

194.นายแพทย์ปิยพัทธ์ ปิยะมงคล

195.แพทย์หญิงปิยรัตน์ อรุณไพโรจน์

196.นายแพทย์ปิยะศรี ชนกเจริญรุ่ง

197.แพทย์หญิงไปรยา กานตานนท์

198.นายแพทย์พงศธร สีห์รา

199.นายแพทย์พงศ์ธร โตอินทร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

200.นายแพทย์พงศ์พิสุทธิ์ พูนสวัสดิ์พงศ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

201.นายแพทย์พงษ์จิรัษฏ์ ตันตยาคม

202.นายแพทย์พงษ์พัฒน์ กล่ำอยู่สุข

203.นายแพทย์พชรพล ปิ่นฑสิริราชวิถี

204.นายแพทย์พชรพล กิจภิญโญชัย โรงพยาบาลตำรวจ

205.แพทย์หญิงพนิตนาถ เขมปัญจกุล

206.แพทย์หญิงพรจิรา กิตติธเนศวร

207.แพทย์หญิงพรทิพา จรุงไทย

208.แพทย์หญิงพรพิมล เหรียญธีรศักดิ์

209.นายแพทย์พฤฒิชัย วิสุเทพ

210.นายแพทย์พฤทธิ์ พิทักษ์การ

211.นายแพทย์พลวัฒน์ รัตนะวัน โรงพยาบาลราษีไศล

212.แพทย์หญิงพัชร์นภา โตสุขศรี

213.แพทย์หญิงพัชริดา มหัสฉริยพงษ์ โรงพยาบาลแม่ระมาด

214.นายแพทย์พัฒนา สุภัทรดิลกกุล

215.แพทย์หญิงพิชชาภัสร์ ชินณะราศรี

216.แพทย์หญิงพิชญา กุศลารักษ์ 

217.นายแพทย์พิชวัฒน์ สุขสุศิลป์

218.แพทย์หญิงพิชานัน วรรณวงศ์ โรงพยาบาลโชคชัย

219.นายแพทย์พิพัฒน์กุล นิรัตติศัย

220.แพทย์หญิงพิมพ์พลอย จรดล โรงพยาบาลน่าน

221.นายแพทย์พิษณุ เฮงศรีธวัช

222.แพทย์หญิงพิสุทธิกานต์ รังคกูลนุวัฒน์

223.นายแพทย์พีรธัช โชคมั่งมีพิศาล โรงพยาบาลศิริราช

224.นายแพทย์พีรพุธ เจียประเสริฐ

225.นายแพทย์พุฒิพงศ์ วงศ์วีรสิน

226.แพทย์หญิงพุทธรักษา รัชชกูล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

227.แพทย์หญิงเพาพะงา ภูมิสถาน

228.แพทย์หญิงเพื่อนพร หลักเขต

229.แพทย์หญิงภรภัทร ยิ้มใหญ่ โรงพยาบาลศิริราช

230.แพทย์หญิงภวรัญชน์ พินิจจันทร์

231.แพทย์หญิงภัณฑิลา เลี้ยงผ่องพันธุ์

232.แพทย์หญิงภัทรดา เพิ่มศักดิ์มีทรัพย์

233.แพทย์หญิงภัทรียา จึงสมเจตไพศาล

234.นายแพทย์ภากร พุทธานุภาพ

235.แพทย์หญิงภาณุมาศ สุฤทธิ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

236.นายแพทย์ภาณุเมศวร์ หิรัญวิชญารัตน์

237.แพทย์หญิงภานุช เอี่ยมประภาพร

238.แพทย์หญิงภารวี บรรณเกียรติ

239.แพทย์หญิงภาวิตา จงสุขศิริ

240.นายแพทย์ภุชเคนทร์ กำแพงทอง โรงพยาบาลวัดเพลง

241.นายแพทย์ภูบดี บงกชวิลาวัณย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

242.นายแพทย์มณฑล เอกตาแสง โรงพยาบาลสกลนคร

243.แพทย์หญิงมณฑิรา ศิริ

244.แพทย์หญิงมนสินี เวียงคำ

245.แพทย์หญิงมนิสสรา เกตุแก้ว

246.แพทย์หญิงมโนรส มงคลิก

247.แพทย์หญิงมยุรี หอมสนิท

248.นายแพทย์มีชัย ปรีชาพลสิทธิ์

249.แพทย์หญิงเมธิตา อิทธิสัญญากร

250.นายแพทย์เมธี องค์ศิริพร

251.นายแพทย์โมไนย กาญจนสินิทธ์

252.นายแพทย์ยศดนัย นาเมืองจันทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

253.นายแพทย์ยุทธวีร์ ศิริจันทร์ โรงพยาบาลหนองแสง

254.นายแพทย์รชต สันธนะสุรางค์

255.ทันตแพทย์รพิฉัตร เมฆศิริ

256.นายแพทย์รวินันท์ โสมา ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

257.แพทย์หญิงรวิสรา หงส์กฤษดากร

258.นายแพทย์รัชพงศ์ ทองพูล

259.นายแพทย์รัฐพงศ์ จันทร์ตระกูล โรงพยาบาลพังงา

260.นายแพทย์รัตนภูมิ ส่งเสริมสวัสดิ์

261.นายแพทย์รัตนศักดิ์ เริงธรรม

262.นายแพทย์ราชันย์ วงศ์สาขา

263.แพทย์หญิงรินลดา พงษ์รัตนกูล

264.แพทย์หญิงรุ่งนภา ศิลปดีเลิศกุล

265.นายแพทย์รุ่งโรจน์ ตั้งพงษ์

266.แพทย์หญิงรุจยา ร่มเย็น

267.แพทย์หญิงรุจิรดา ธีระบุญชัยกุล

268.แพทย์หญิงรุจิรา พัฒนวณิชกุล

269.ทันตแพทย์รุจิรา แสนดี

270.นายแพทย์เรืองโรจน์ โหตระไวศยะ

271.นายแพทย์เรืองศักดิ์ รื่นสุคนธ์ โรงพยาบาลหลังสวน

272.แพทย์หญิงเรือนขวัญ กัณหสิงห์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

273.ทันตแพทย์หญิงฤทัยกานต์ วิลัยหอม โรงพยาบาลแก่งหางแมว

274.แพทย์หญิงลลิตา พระธานี

275.แพทย์หญิงลลิตา ตั้นเจริญ

276.นายแพทย์ลิขสิทธิ์ โสนันทะ

277.แพทย์หญิงลิตา ภูผา

278.แพทย์หญิงลิสา กิตติสังวรา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

279.แพทย์หญิงลีลา สีมาขจร

280.ทันตแพทย์หญิงวรางคณา วรฉายากร โรงพยาบาลหาดใหญ่

281.แพทย์หญิงวรางคณา ไวยรัชพานิช

282.แพทย์หญิงวราพร อยู่ประสิทธิ์

283.นายแพทย์วริชญ์ กอบวรรธนะกุล

284.นายแพทย์วริทธิ์ หวังซื่อกุล

285.นายแพทย์วริศ ประพุทธ์พิทยา

286.แพทย์หญิงวริศรา เกตุเอี่ยม

287.แพทย์หญิงวริศรา อิ่มใจ

288.ทันตแพทย์วโรดม จงสุวรรณวัฒนา โรงพยาบาลเกาะช้าง จังหวัดตราด

289.แพทย์หญิงวลัยลักษณ์ บำรุงกิจ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

290.นายแพทย์วศิน จีราระรื่นศักดิ์

291.นายแพทย์วศิน ปานสิริธนาโชติ

292.นายแพทย์วัชระ ลุนจักร โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร

293.นายแพทย์วัฒนชัย ปุณณลิมปกุล

294.แพทย์หญิงวัณย์ศิริ สุวรรณพันธ์ โรงพยาบาลเลย

295.นายแพทย์วัทธิกร พิชิตพร

296.นายแพทย์วันทิน ศรีเบญจลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

297.แพทย์หญิงวันวิสาข์ บุญเฟื่อง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

298.นายแพทย์วัลลภ แสงสันติ โรงพยาบาลสุรินทร์

299.นายแพทย์วาปี มาศผล โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

300.แพทย์หญิงวารีณา เลาหพันธุ์

301.แพทย์หญิงวิจิตรา เลี้ยงสว่างวงศ์

302.นายแพทย์วิชญะ ปริพัฒนานนท์

303.แพทย์หญิงวิชญา พรชาวพงษ์

304.นายแพทย์วิชัย ทิพย์ใจเอื้อ

305.แพทย์หญิงวิชุนันท์ ศรีวิไล กระทรวงสาธารณสุข

306.นายแพทย์วิญญ์ จินะณรงค์

307.นายแพทย์วิทวัส จงสุวรรณวัฒนา

308.นายแพทย์วิทวัส วงศ์ปุณณวัฒน์

309.แพทย์หญิงวิภาวัน วัธนะนัย

310.แพทย์หญิงวิริญจน์ธร ประภากรโกวิท

311.นายแพทย์วิศรุต วันไชยธนวงศ์

312.นายแพทย์วิสุทธิ จิตนุยานนท์

313.นายแพทย์วีรพัฒ ชาญชิตโสภณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

314.ทันตเเพทย์วีรวัฒน์ พิทักษ์โพธิ์ทอง

315.นายแพทย์ศรัณย์ พงศ์ภิบาลญาติ โรงพยายาลพระปกเกล้า จันทบุรี

316.ทันตเเพทย์ศวัส แจ่มสุวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬา

317.ทันตแพทย์หญิงศศิพิมพ์ สัจจะวัฒนวิมล

318.แพทย์หญิงศศิวิมล ส่องสี

319.แพทย์หญิงศิถี ชุมทอง

320.แพทย์หญิงศิรดา จันทร์โสม

321.แพทย์หญิงศุทธิศจี อำมาตย์มณี

322.นายแพทย์ศุภการ เตชัสอนันต์

323.นายแพทย์ศุภชาติ ชัยอุดมสม โรงพยาบาลสรินธร

324.นายแพทย์ศุภชีพ วิริยะก่อกิจกุล

325.นายแพทย์ศุภณัฐ อภิชาตวาณิช

326.นายแพทย์ศุภณัฐ โสภณอุดมสิน โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

327.นายแพทย์ศุภวัฒน์ ธัชศฤงคารสกุล

328.นายแพทย์ศุภวุฒิ ขันตยานุวงศ์

329.นายแพทย์สกล เจริญวีรกุล

330.นายแพทย์สมเจตน์ เจนวรพจน์

331.แพทย์หญิงสรัลนุช ปัญญาวรคุณชัย

332.แพทย์หญิงสริตา มุกุระ

333.แพทย์หญิงสลิล ศิรินาม

334.นายแพทย์สิชานนท์ ยืนยาว โรงพยาบาลปราสาท

335.นายแพทย์สิทธิกิตติ์ จอมจันทร์ยอง Vc clinic

336.ทันตแพทย์สิทธิเดช สุขแสง สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

337.แพทย์หญิงสินี รุ่งรุจิรัตน์ โรงพยาบาลลำปาง

338.แพทย์หญิงสิระสา คำพรรณ์

339.แพทย์หญิงสิรินทร์ ตรีรัตนพันธ์ โรงพยาบาลชลประทาน

340.แพทย์หญิงสีวลี สีดาฟอง

341.นายแพทย์สุขุม กอบเดช

342.นายแพทย์สุเจตน์ จีระจิตสัมพันธ์

343.แพทย์หญิงสุธาทิพย์ ตันกุล

344.แพทย์หญิงสุภานัน วิจิตตระการ โรงพยาบาลแม่แตง

345.ทันตแพทย์สุเมธ เขียวอ้าย

346.นายแพทย์สุรชัช ศิวะตระกูล โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

347.แพทย์หญิงสุรัชนา ทองแถม

348.ทันตแพทย์หญิงสุวีรยา อัศวพัฒนากูล

349.นายแพทย์เสถียร บรรจมาตย์ บิลโภชน์ โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

350.นายแพทย์เหมือนเพชร ราชายนต์

351.ทันตแพทย์อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

352.นายแพทย์อธิป แสงรุ่งเรือง

353.นายแพทย์อธิภัทร วิชยาอังกูร

354.นายแพทย์อธิศ สมิทธิผล

355.นายแพทย์อนุตร ขุมมงคล

356.นายแพทย์อนุพงค์ กลิ่นอุดม

357.ทันตแพทย์หญิงอภิชญา พฤกษาเมธานันท์

358.แพทย์หญิงอภิชญา สุขประเสริฐ

359.นายแพทย์อภินันท์ เจริญชัยกรณ์

360.แพทย์หญิงอมรรัตน์ คำสร้อย

361.นายแพทย์อมเรศ ภมะราภา

362.แพทย์หญิงอรชพรรนฐ์ สมฤาแสน

363.แพทย์หญิงอรปรียา แวงวรรณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน 

364.นายแพทย์อรรคพงศ์ ทนานใหญ่

365.แพทย์หญิงอรรถพร อจลเสรีวงศ์

366.แพทย์หญิงอรสุมา พรรณารุโณทัย

367.แพทย์หญิงอริศรา ชีวะพฤกษ์

368.แพทย์หญิงอวภาส์ พรหมบันดาลกุล

369.นายแพทย์อวิรุทธ์ อุ่นอารมย์

370.นายแพทย์อัคเดช ตั้งแฐมวงศ์

371.นายแพทย์อังกูร บุญโนนแต้

372.ทันตแพทย์หญิงอัจฉราวดี นุชเฉย

373.แพทย์หญิงอัญชิสา ไตรภพ

374.แพทย์หญิงอัญมณี ลันโทมรัตนะ

375.แพทย์หญิงอัญมณี ไชยยิ่ง

376.แพทย์หญิงอาคิรา ลิ้มสุวัฒน์

377.นายแพทย์อานนท์ กุลธรรมานุสรณ์ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ

378.แพทย์หญิงอาภากร เหล่าชุนสุวรรณ

379.นายแพทย์อาวินท์ ชัยสัมฤทธิ์โชค

380.ทันตแพทย์อิทธิพล ชาญชินนำ โรงพยาบาลพนมไพร

381.นายแพทย์อิบตีซาม อาเซ็ง โรงพยาบาลระแงะ

382.นายแพทย์อิศริศ ชาวขมิ้น

383.นายแพทย์อิสระ สังชะนา คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

384.นายแพทย์อุฬาร สวนขวัญ

385.แพทย์หญิงอุฬารัตน์ สรัสสมิต

386.นายแพทย์เอกอาชาน โควสุภัทร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์