ไม่พบผลการค้นหา
นายกฯ ลงนามคำสั่งสำนักนายกฯ ตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มีนายกฯ เป็นประธาน ให้กรรมการมีอำนาจป้องกันและบรรเทาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้ลงนามเมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2563 ในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 76/2563 เรื่องจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยคำสั่งดังกล่าวระบุว่า ตามที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศเมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2563 ว่าการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่และระบาดอยู่ในหลายประเทศตั้งแต่ปลายปี 2562 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ และต่อมาเมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2563 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการระบาดใหญ่

โดยในประเทศไทยได้ปรากฏการระบาดของโรคภายประเทศอันเนื่องมาจากผู้ป่วยที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรค ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกาศแล้วว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายและประกาศให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรบางประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคและมีผู้เสียชีวิต ตลอดจนมีความเสี่ยเป็นอันมากเป็นเขตติดต่อของโรคดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยให้อยู่ในวงจำกัด ลดผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชน เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศ สร้างความตระหนักรู้เท่าทันและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ตลอดจนประเมินสถานการณ์เพื่อการบังคับใช้กฎหมายให้ตรงกับความรุนแรงของปัญหาและวางมาตรการป้องกันและควบคุมและช่ยเหลือเยียวผู้ได้รับผลกระทบอย่างเหมาะสม อาศัยอำนาจตามมาตรา 11 (6) และ (9) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2563 จึงมีคำสั่งให้จัดตั้ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 ) เรียกโดยย่อ "ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19" ขึ้นในสำนักเลขาธิการนายกฯ ตั้งอยู่ในทำเนียบรัฐบาล หรือสถานที่อื่นตามที่นายกฯ กำหนดและขึ้นตรงต่อนายกฯ

พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกล่าวมีจำนวน 28 คน กรรมการ อาทิ รองนายกรัฐมนตรี 1 คน รมต.ประสำนักนายกฯ รมว.กลาโหม รมว.คลัง รมว.ต่างประเทศ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รมว.คมนาคม รมว.ดิจิทัลฯ รมว.พาณิชย์ รมว.มหาดไทย รมว.ยุติธรรม รมว.แรงงาน รมว.ศึกษาธิการ รมว.การอุดมศึกษาฯ รมว.อุตสาหกรรม เลขาธิการนายกฯ

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกฯ ปลัดสำนักนายกฯ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผบ.ตร. นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกฯฝ่ายการเมือง เป็นกรรมการและเลขานุการ

ผู้ช่วยเลขานุการ ประกอบด้วย นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการค้าภายใน อธิบดีกรมควบคุมโรค โดยมีหน้าที่และอำนาจ กำหนดนโยบายและมาตรการเร่งด่วนในการบริหารสถานการณ์ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 และ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ในด้านการสาธารณสุข ด้านมาตรการป้องกันและด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากการแพร่ระบาดโควิด-19 สั่งการให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐปฏิบัติภายในขอบเขตหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง