ไม่พบผลการค้นหา
กรมควบคุมมลพิษ สามารถฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่วคืบหน้าแล้วร้อยละ 88 พร้อมเตรียมเดินหน้าเสนอแผนฟื้นฟูระยะที่ 2

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า คพ.ได้รับการจัดสรรงบประมาณผูกพันระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2559–2563 เพื่อดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่วจังหวัดกาญจนบุรี โดยเริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือน พ.ย.2560 มีระยะเวลาดำเนินการ 1,000 วันจะครบกำหนดในเดือน ส.ค.นี้ 

ภาพรวมมีการดำเนินโครงการฯ ไปแล้วทั้งการขุดลอกลำห้วยคลิตี้ การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนรอบโรงแต่งแร่เดิม การก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย และการก่อสร้างฝายดักตะกอนเพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันเดือน มิ.ย.2563 ได้ดำเนินการมาแล้ว 955 วัน มีความก้าวหน้าประมาณร้อยละ 88 ของงานทั้งหมด มีงานที่ได้มีการดำเนินการแล้วเสร็จ คือ งานสำรวจ งานก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย การฟื้นฟูพื้นที่บริเวณรอบโรงแต่งแร่เดิม การปรับปรุงถนน และการสร้างฝายดักตะกอน 1 ฝาย มีเวลาการดำเนินการที่เหลือกว่า 2 เดือนจำเป็นต้องเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา จึงได้ลงพื้นที่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการไตรภาคี เพื่อติดตามการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จากการปนเปื้อนสารตะกั่วจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมา พร้อมทั้งตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการอยู่ระหว่างการเร่งขุดลอกตะกอนในลำห้วยที่เหลือบริเวณคลิตี้ล่าง การขุดกองกากแร่ที่ถูกทิ้งไว้ในบริเวณต่างๆ แล้วนำไปปรับเสถียรและขนส่งไปบรรจุยังหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย การจัดทำรางระบายน้ำรอบบ่อเก็บหางแร่เดิม และทำรั้วรอบการก่อสร้างฝายดักตะกอนอีก 1 ฝาย

ทั้งนี้ยังได้ทำความเข้าใจกับชาวบ้าน เนื่องจากการทำงานของโครงการที่ผ่านมาประสบปัญหาอุปสรรคทางด้านเทคนิค สภาพพื้นที่และปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

อธิบดี คพ. กล่าวย้ำว่า หลังจากฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้มา 3 ปี ได้ตรวจพบพื้นที่ปนเปื้อนเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งไม่อยู่ในขอบเขตการดำเนินงานของโครงการปัจจุบัน เพื่อให้การฟื้นฟูลำห้วยเป็นไปอย่างยั่งยืน จึงได้เสนอโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ฯ ระยะที่ 2 ดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 โดยได้จัดทำร่างขอบเขตการดำเนินงาน และรายการปริมาณงานและราคาเบื้องต้นเพื่อขอตั้งงบประมาณ แล้วหารือกับสำนักงบประมาณและกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เพื่อกำหนดขอบเขตงานและสำรวจพื้นที่ร่วมกัน พร้อมทั้งประสานและเตรียมขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติดำเนินการฟื้นฟูเพิ่มเติมอีกด้วย จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้จะดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่คลิตี้ให้ประชาชนเกิดความปลอดภัย