ไม่พบผลการค้นหา
ปลัด ก.เกษตรฯ ประสานกรมบัญชีกลางเรียกคืนเงินเยียวยาเกษตรกรกลุ่มข้าราชการท้องถิ่นตามมติคณะรัฐมนตรี ด้าน ธ.ก.ส.โอนเงินเพิ่ม 3.1 หมื่นราย เร่งติดตามข้อมูลบัญชีเกษตรกรที่เหลือกว่า 1.7 แสนราย

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้ประสานกับกรมบัญชีกลาง เพื่อเรียกเงินเยียวยาเกษตรกรที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ที่โอนให้แก่ผู้เป็นข้าราชการท้องถิ่น โดยเป็นการโอนก่อนมีมติ ครม. ยกเว้นการจ่ายเงินเยียวยาข้าราชการและหากได้รับแล้วมอบหมายกรมบัญชีกลางหักคืนหลวง สำหรับข้าราชการท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานครนั้นรับเงินเดือนจากงบประมาณ อปท. ที่สังกัด แต่ทางกรมบัญชีกลางจะจัดทำระบบการเรียกคืนเงินและตรวจสอบอย่างละเอียดทั่วประเทศ

ด้านนายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ขณะนี้จ่ายเงินให้เกษตรกรที่ถือบัญชี ธ.ก.ส. ซึ่งแจ้งเพิ่ม 31,615 ราย เป็นเงิน 158.07 ล้านบาท โดยเงินเข้าบัญชีตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. ขณะนี้เหลือเกษตรกรที่แจ้งหมายเลขบัญชีไม่ถูกต้องหรือไม่พบเลขบัญชี 170,462 ราย ข้อมูลการโอนเงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุดโอนแล้ว 7,145,330 ราย เป็นเงิน 35,726.65 ล้านบาท