ไม่พบผลการค้นหา
ธ.ก.ส. เตรียมดึงคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างธุรกิจชุมชน เพิ่มมูลค่าทางการเกษตรและต่อยอดธุรกิจชุมชน พร้อมเตรียมอัดฉีดสินเชื่อกว่า 3 แสนล้าน ช่วยเหลือเกษตรและกลุ่มคนตกงานให้กลับไปประกอบอาชีพที่บ้านเกิด

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้เตรียมสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ด้วยการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาบ้านเกิดของตนเองได้ ผ่านโครงการ “New Gen Hug บ้านเกิด” เพื่อค้นหาทายาทเกษตรกรและคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดีย เชื่อมั่นในวิถีเกษตรสร้างสรรค์ เข้ามาร่วมคิด ร่วมสร้างธุรกิจชุมชนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรและต่อยอดสู่ธุรกิจในชุมชน โดยจะเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและภาคีเครือข่าย การส่งเสริมการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบ Social Enterprise (SE) นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งและมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ธกส new gen บ้านเกิด
  • อภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้อนุมัติสินเชื่อ ทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงระดับครัวเรือน เพื่อปล่อยสินเชื่อผ่อนปรน การเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชน และการเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก วงเงินสินเชื่อทุกโครงการ 260,000 ล้านบาท รวมกับเสนอขอจัดสรรเงินจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ อีกจำนวน 55,000 ล้านบาท รวมเป็นอัดฉีดเงินสู่ระบบ ผ่าน ธ.ก.ส. 315,000 ล้านบาท เมื่อนำคนรุ่นใหม่ รุ่นเก่า เข้าไปเติมความรู้ผ่านศูนย์เรียนรู้ประจำจังหวัดที่กระจายอยู่ 1,200 แห่งทั่วประเทศ จากนั้นจะเติมสินเชื่อให้ตั้งต้นชีวิต และอุดหนุนผ่านงบประมาณอีกร้อยละ 20 สำหรับบุคคลธรรมดา มั่นใจว่าช่วยเหลือได้ร้อยละ 10 ของคนตกงานตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประเมินอยู่ที่ 8-9 ล้านคน