ไม่พบผลการค้นหา
รองโฆษกรัฐบาลเผย ครม.สัญจรนอกสถานที่ครั้งแรก 11-12 พ.ย. ลุยพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 'สุพรรณบุรี-ราชบุรี-กาญจนบุรี' ติดตามนโยบายด้านเกษตร ท่องเที่ยว - โครงสร้างพื้นฐาน พร้อมมอบหนังสืออนุญาตในการทำประโยชน์ - ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ - ตรวจจัดระเบียบแพ

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ในรายการ Government Weekly เกี่ยวกับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 11 -12 พ.ย.นี้ โดยระบุว่า การจัดประชุม ครม. สัญจรในครั้งนี้ได้เลือกพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จ.กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศ เช่น ข้าว อ้อย ปศุสัตว์ ทั้งยังมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเป็นที่ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ GMS ตอนใต้ 

โดยเป้าหมายสำคัญในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ คือ การติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและแผนงาน โครงการสำคัญในพื้นที่ ทั้งด้านการเกษตร สาธารณสุข การท่องเที่ยว และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ โครงการทางหลวงแนวใหม่เชื่อมต่อสามแยกวังมะนาว – บรรจบทางหลวงหมายเลข 3510 เป็นจุดเชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ – ภาคใต้ และภาคตะวันออก – ภาคตะวันตก

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต มอบหนังสืออนุญาตในการทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน มอบสมุดประจำตัวผู้ที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการจัดระเบียบแพ เปิดโครงการบ้านพักและมอบกุญแจบ้านให้ผู้เข้าอาศัย  

ด้านการท่องเที่ยว ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำ "วิถีคลอง วิถีไทย" เยี่ยมชมเกษตรปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน การท่องเที่ยววิถีเกษตรสะท้อนประวัติศาสตร์ ติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาเมืองเก่าบริเวณโรงงานกระดาษไทย และด้านการเกษตร เยี่ยมชมโครงการลดต้นทุนการผลิตให้กับตัวแทนเกษตรกร และกิจการของสหกรณ์โคนมหนองโพในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนและผลักดันแผนงาน โครงการสำคัญที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

 "นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีจะได้พบปะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อรับฟังข้อร้องเรียนและปัญหาความเดือดร้อน รวมถึงยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี โดยผลการลงพื้นที่และผลการประชุมร่วมกับภาคเอกชนจะเป็นวาระเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมทั้งผลักดันแผนงานและโครงการสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป" รองโฆษกฯ กล่าว