ไม่พบผลการค้นหา
ครม.มีมติเห็นชอบขยายพื้นที่โครงการสนับสนุนปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนาปรัง 4 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 'เลย-มุกดาหาร-ยโสธร-อำนาจเจริญ' ฟาก ธ.ก.ส. - สมาคมประกันวินาศภัยไทย รับลูก แก้แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยให้ครอบคลุม

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) มีมติเห็นชอบการขยายพื้นที่ดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อ��นับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนาปรัง จากที่ก่อนหน้านี้ ครม.ได้เคยมีมติไปแล้วเมื่อเดือน ก.ย.และ ต.ค. เนื่องจากปัจจุบันมีผลผลิตข้าวเกินความต้องการประมาณ 2 ล้านตันต่อปี ขณะที่ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยังน้อยกว่าความต้องการอีก 2 ล้านตันต่อปีเช่นกัน

ทั้งนี้ จากเดินมีพื้นที่เป้าหมาย 2 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด ได้ประกาศเพิ่มเติมอีก 4 จังหวัด ได้แก่ เลย มุกดาหาร ยโสธร และอำนาจเจริญ ซึ่งสมาคมประกันวินาศภัยไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความพร้อมและยินดีที่จะสนับสนุนในการเข้าร่วมโครงการฯ 

ส่วนจังหวัดอื่นที่เกษตรกรมีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ พื้นที่มีศักยภาพในการปลูกข้าวโพดและมีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกข้าวโพด พร้อมทั้งมีผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในการรับซื้อผลผลิต สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยต้องได้รับความยินยอมจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ ธ.ก.ส. ก่อน 

โดยหลังจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะประชาสัมพันธ์โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีระยะเวลาการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เป็น 15 มกราคม 2562 และประเมินว่า จังหวัดเลย อำนาจเจริญ มุกดาหาร และยโสธรมีเกษตรกรที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการจำนวน 8,214 ราย พื้นที่ จำนวน 49,147 ไร่

ส่วนการขยายพื้นที่ดำเนินงานโครงการฯ น่าจะส่งผลให้ลดพื้นที่การปลูกข้าว ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพียงพอต่อความต้องการของตลาด สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรจากการปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกข้าว และสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้การปลูกพืชอื่นในนาเป็นเกษตรกรรมทางเลือกอื่นในระยะยาว โดยค่าใช้จ่ายจะดำเนินการภายใต้วงเงินของโครงการฯ ที่ได้รับการอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี (25 กันยายน 2561 และ 24 ตุลาคม 2561) 

ขณะที่ สมาคมประกันวินาศภัยไทยและ ธ.ก.ส. พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความยินดีที่จะขยายพื้นที่รับประกันภัยเพิ่มเติมอีก 4 จังหวัด โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทยจะได้ยื่นแก้ไขแบบและข้อความของกรมธรรม์ประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อขยายพื้นที่การรับประกันภัยให้ครอบคลุม 4 จังหวัด เพิ่มเติมกับนายทะเบียนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ทั้งนี้ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเกษตรกรที่มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาเป็นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในนาช่วงฤดูแล้ง เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมาย 2 ล้านไร่ ใน 33 จังหวัด ตาม Zoning by Agri – Map ของกรมพัฒนาที่ดิน ครอบคลุมเกษตรกรผู้เอาประกันภัยประมาณ 150,000 ราย ขณะนี้มีเกษตรกรผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 86,074 ราย รวมเป็นพื้นที่ 744,362.75 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561) 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :