ไม่พบผลการค้นหา
'กล้านรงค์ จันทิก' ปธ.กมธ.กิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญวุฒิสภา เผยพร้อมร่วมวงตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล ตามพระราชกำหนดเงินกู้ พร้อมให้คำแนะนำให้เกิดการใช้จ่ายอย่างโปร่งใส

นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญวุฒิสภา ร่วมกับ พล.อ. ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ป.ป.ช. ร่วมแถลงข่าวถึงแนวทางการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไข เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยผลการหารือมีข้อสรุปได้ว่า จากกรณีที่ทางสภาผู้แทนราษฎร และ วุฒิสภา ได้ผ่านความเห็นชอบไปแล้ว คณะกรรมาธิการฯ มีข้อห่วงใยที่เห็นควรให้มีการกำหนดแนวทางเพื่อป้องกัน การทุจริตในการใช้จ่ายงบดังกล่าว เนื่องด้วยเงินกู้ดังกล่าวมีจำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา จึงควรที่จะถูกนำไปใช้ให้ตรงจุด และเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อประชาชน 

อีกทั้งยังต้องตรวจสอบได้ รวมถึงต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายเงิน โดยเฉพาะต้องมีการประเมินจากบุคคลภายนอก ซึ่งองค์กรอิสระต่างๆนั้น จะใช้อำนาจตามขอบเขตที่สามารถทำได้ เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายให้เกิดความถูกต้อง โดยจะให้คำปรึกษา แนะนำ สอดส่องดูแล อย่างระมัดระวัง และจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีการตรวจสอบอย่างรอบด้าน ขณะที่ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน จะดูแลเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณในเป็นไปตามวินัยการเงินการคลัง โดยเฉพาะด้นการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นไปอย่างมาตรฐาน 

อ่านเพิ่มเติม