ไม่พบผลการค้นหา
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา หลัง กกต. มีมติประกาศรับรองผลสมาชิกวุฒิสภา 200 คน ด้านสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปิดรับการแสดงตนวันนี้วันแรก

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา แล้ว หลัง นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง​ แถลงข่าว​ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติประกาศรับรองผลสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 200 คน เมื่อเย็นวานนี้ (10 กรกฎาคม 2567)

โดย สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 200 คน ที่ กกต. รับรองประกอบด้วย

สว 1.jpgสว 2.jpgสว 3.jpgสว 5.jpgสว 6.jpgสว 7.jpgสว 9.jpgสว 8.jpgสว 10.jpg

หลัง กกต. รับรองผลสมาชิกวุฒิสภา ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้เปิดรับการแสดงตนสมาชิกวุฒิสภา 3 วัน โดยเริ่มวันที่ 11 กรกฎาคม 2567 เป็นวันแรก ซึ่ง ทางสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เชิญสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการเลือกให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาเข้าแสดงตนกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในวันที่ 11, 12 และ 15 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา ณ ห้อง 102 - 106 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยเตรียมเอกสารหลักฐานสำหรับการแสดงตน ดังนี้ 

 1. หนังสือรับรองผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภาจากคณะกรรมการเลือกตั้ง

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

 3. สำเนาใบสำคัญการสมรส 1 ชุด

 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส 1 ชุด

 5. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

xx2.jpg

ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาสามารถกรอกข้อมูลล่วงหน้าในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form) ทางเว็บไซต์ของวุฒิสภาที่ http://www.senate.go.th หัวข้อ กรอกข้อมูลประวัติสำหรับการแสดงตน (E-Form) เพื่อนำมาใช้ในการแสดงตน ดังนี้

 1. แบบแสดงตนสมาชิกวุฒิสภา (แบบ สว. 1)

 2. ประวัติสมาชิกวุฒิสภา (แบบ สว. 3)

 3. แบบกรอกประวัติสำหรับการเผยแพร่ (แบบ สว. 4)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2831-9363-4 หรือ Call Center วุฒิสภา 0-2831-9111