ไม่พบผลการค้นหา
‘วอยซ์’ ตระเวนขอฟังเสียงประชาชน ถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะมีสถานะอยู่ครบ 8 ปีในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 158 วรรคสี่หรือไม่ เนื่องจากมีประกาศพระบรมราชโองการ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีตามประกาศลงวันที่ 24 ส.ค. 2557

หลัง ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านเข้าชื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะนายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งอาจผลให้พ้นสถานะในวันที่ 24 ส.ค. 2565

“เนื่องจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งสูงสุดของฝ่ายบริหาร มีอานาจในการบริหาร ราชการแผ่นดิน หากให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปทั้งที่ไม่มีอานาจตาม กฎหมายย่อมส่งผลกระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายของบรรดาคำสั่งและข้อสั่งการต่างๆ ที่สั่งการใน นามของนายกรัฐมนตรี รวมถึงความชอบด้วยกฎหมายของการก่อนิติสัมพันธ์ต่างๆ ในนามของรัฐบาล และการลงนามในพันธกรณีระหว่างประเทศที่อาจจะมีขึ้น” คำร้องของ ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน ระบุ

ขณะที่ คำวินิจฉัยของประชาชนต่างมองว่า พล.อ.ประยุทธ์ ควรพอได้แล้ว ถึงเวลาที่จะกำหนดนายกรัฐมนตรีคนใหม่ผ่านการเลือกตั้ง