ไม่พบผลการค้นหา
การไฟฟ้านครหลวงเดินหน้าโครงนำสายไฟฟ้าลงดิน อีก 3 โครงการ ระยะทางรวม 20.5 กม. คาดแล้วเสร็จ 2566

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะโฆษกการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ดำเนินการตามแผนงานเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ฉบับปฏิบัติการเร่งรัด (Quick Win) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ระยะทางรวม 20.5 กิโลเมตร ภายใต้วงเงินลงทุนประมาณ 3,673.4 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

ที่ผ่านมานั้น MEA รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร Smart Metro ได้ดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมที่จะเดินหน้าโครงการเร่งรัดในครั้งนี้ ภายใต้กรอบระยะเวลาการดําเนินการ 4 ปี (ปี 2563 – 2566) ซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการ คือ

1. เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ถนนรัตนาธิเบศร์ (ถนนราชพฤกษ์ - ถนนกาญจนาภิเษก) ระยะทาง 4.4 กิโลเมตร

2. เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี - ถนนติวานนท์ ระยะทาง 10.6 กิโลเมตร

3. เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว ถนนสุขุมวิท (ซอยสุขุมวิท 81 - ซอยแบริ่ง) ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร

สำหรับพื้นที่ดังกล่าว ถือเป็นพื้นที่ที่มีแนวโน้มความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มขีดความสามารถของระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับปริมาณความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ ตลอดจนเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า

ซึ่ง MEA จะต้องดำเนินการก่อสร้างด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การวางแผนและออกแบบการก่อสร้าง ก่อสร้างบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดตั้งสายไฟฟ้าใต้ดินและอุปกรณ์ไฟฟ้า เปลี่ยนระบบจำหน่ายไฟฟ้าจากสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน และรื้อถอนเสาและสายไฟฟ้าอากาศ รวมทั้งรื้อสายสื่อสารออก และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ จะช่วยให้เกิดความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ตลอดจนการสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม เสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเพื่อเดินหน้าสู่มหานครแห่งอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล ต่อไป