ไม่พบผลการค้นหา
ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ออกแถลงการณ์ปกป้องสิทธิเสรีภาพ ตามแนวทางแฟลชม็อบ 'คนรุ่นใหม่' แนะรัฐบาลเคารพสิทธิเสรีภาพการแสดงออก

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.) หรือ P-move ออกแถลงการณ์เรื่อง ร่วมปกป้องสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย และคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมของนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ที่รวมกันแสดงออกทางการเมือง นับจากสถานการณ์ทางการเมืองหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 อันเป็นเหตุให้เกิดคำถามทางสังคมอย่างกว้างขวงถึงคำวินิจฉัยกรณีดังกล่าว โดยมีนักวิชาการ และองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน ออกมาแสดงความเห็นหลากหลาย ในลักษณะเดียวกันนี้อย่างต่อเนื่อง และรวมถึงนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ทั่วประเทศ ที่ออกมาแสดงท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างชัดเจน และได้มีการนัดชุมนุมกันในเวลาสั้นๆ (Flash Mob) เพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองเพื่อประชาธิปไตยในสถาบันศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ

การแสดงออกของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นพลังบริสุทธิ์เกิดจากการกดทับทางการเมืองในการบริหารประเทศแบบเบ็ดเสร็จ ที่รัฐบาลชุดนี้ได้กล่าวอ้างว่าเป็นการบริหารในรูปแบบประชาธิปไตย ทั้งที่แท้จริงแล้วรัฐบาลชุดนี้เกิดขึ้นโดยผลพวงจากการยึดอำนาจของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ด้วยความร่วมมือของกลุ่มทุนใหญ่และกลุ่มนักการเมืองที่ฝักใฝ่ในอำนาจแบบเผด็จการและผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง โดยไม่สนใจผลประโยชน์หรือคำทักท้วงของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ

หลังจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 รัฐบาลเผด็จการยังคงอาศัยอำนาจตาม รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการสืบทอดอำนาจของตนเองและพวกพ้องอย่างชัดเจน ที่เห็นได้ชัด คือ ที่มาของ สว. 250 คน ที่ไม่มีความยึดโยงกับประชาชน มีการเลือกปฏิบัติใน เช่น กรณีป่าแหว่งที่เชียงใหม่ กรณีนักการเมืองถือครองที่ดิน สปก. ที่จังหวัดราชบุรี และกรณีการทวงคืนผืนป่าโดยใช้คำสั่งที่ 64/2557 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกร และยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจฐานราก อีกทั้ง ยังส่งทหารเข้าไปประจำอยู่ตามหน่วยงานของรัฐในทุกจังหวัดอีกด้วย

การตื่นตัวของกลุ่มนักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และประชาชนในขณะนี้จึงไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งการยุบพรรคการเมืองตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังเกิดจากการกดทับด้วยการใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จของรัฐบาลเผด็จการ อย่างไม่เท่าเทียม ไม่เป็นธรรมที่มีผลต่อสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกประเทศด้วย ตลอดจนเกิดจากการที่รัฐบาลไม่ฟังเสียงของประชาชนที่โต้แย้งความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจหรือการกระทำของรัฐบาล

นอกจากนี้เพียงเพื่อจะปกป้องไว้ซึ่งอำนาจของตนเองและพวกพ้อง รัฐบาลจึงพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อจำกัดสิทธิอันบริสุทธิ์ของนักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ตลอดจนจำกัดสิทธิในการรวมตัวของประชาชนในทั่วภูมิภาคที่ออกมาชุมนุม โดยอ้างถึงความสงบเรียบร้อยของสังคม และยังมีการกล่าวหาผู้ออกมาชุมนุมว่าเป็น กลุ่มชังชาติ สร้างความแตกแยกในสังคม ทั้งยังมีการสร้างความเกลียดชังต่อกลุ่มผู้ชุมนุม ด้วยปฏิบัติการด้าน IO (Information Operator) ที่ปฏิบัติการในสื่อออนไลน์ทางสังคมต่าง ๆ อีกด้วย

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) จึงขอออกแถลงการณ์ฉบับนี้เพื่อสนับสนุนการชุมนุม การเคลื่อนไหวของ กลุ่มนักเรียน นักศึกษาและคนรุ่นใหม่ ที่รวมตัวกันอย่างสันติและปราศจากอาวุธ เพื่อแสดงออกถึงเจตจำนงและพลังอันบริสุทธิ์ในการรักษาไว้ซึ่งอุดมการณ์ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ตลอดจนการชุมนุมอย่างสันติและปราศจากอาวุธ เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยของทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกชนชั้นในสังคม และขอเรียกร้องให้รัฐบาลเคารพสิทธิ เสรีภาพ ด้วยการไม่ใช้ความรุนแรง ไม่คุกคามการชุมนุม ต่อกลุ่มผู้ชุมนุมตามหลักสากล หรือการแทรกแซงอื่น ๆ เพื่อจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกในทุกรูปแบบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :