ไม่พบผลการค้นหา
“เสรีภาพการแสดงความคิดเห็นไม่ใช่พฤติกรรมเสื่อมเสีย” สุชาติ สวัสดิ์ศรี ยื่นฟ้องคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ต่อศาลปกครอง มติถอดถอนศิลปินแห่งชาติไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละเมิดสิทธิเสรีภาพ เรียกค่าเสียหาย 1.12 ล้าน

ที่ศาลปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะ 'สุชาติ สวัสดิ์ศรี' อดีตศิลปินแห่งชาติปี 2554 สาขาวรรณศิลป์ พร้อมด้วยทนายความจากภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เดินทางมายื่นฟ้องคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขอให้ศาลทบทวนตรวจสอบการใช้อำนาจและเพิกถอนมติของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติที่ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติของนายสุชาติโดยมิชอบ โดยในวันนี้ มีผู้เดินทางมาร่วมมอบดอกไม้เป็นกำลังใจให้นายสุชาติจำนวนหนึ่งด้วย 

สุชาติ กล่าวว่า ในวันนี้ตนเดินทางมาเพื่อทวงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเสรีภาพของการเป็นศิลปินของตนคืน และเพื่อยืนยันว่าการใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนั้นไม่ใช่เรื่องเสื่อมเสีย รวมทั้งการเห็นต่างทางการเมืองก็ไม่ใช่อาชญากรรม พร้อมระบุว่า การมายื่นฟ้องเอาผิดคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะจำเลยที่ 1 และ 2 ในวันนี้ เป็นเพื่อร้องขอให้มีความชัดเจนโดยให้ทางศาลปกครองเป็นผู้พิจารณา 

สุชาติ กล่าวเพิ่มเติมถึงมติเพิกถอนการเป็นศิลปินแห่งชาติของตนว่า มติดังกล่าวได้สร้างความเสียหายให้กับตนไปแล้วในรูปแบบของการสร้างความอับอายให้เกิดขึ้น เรียกได้ว่าเป็นคำสั่งโดยมิชอบ เพราะตนไม่ได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้า กว่าจะมีหนังสืออย่างเป็นทางการมาถึงตน เรื่องที่ถูกสั่งปลดก็ปรากฏในกระแสข่าวไปเป็นสิบวันแล้ว

LINE_ALBUM_211014_13.jpg


มติถอดถอนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สุรชัย ตรงงาม ทนายความจากภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน กล่าวว่า เหตุของการเดินทางมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองในวันนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ได้ทำการประชุมลับ ลงมติยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติของนายสุชาติ โดยกล่าวหาว่าได้ทำการโพสต์ข้อความที่เป็นประเด็นขัดแย้งในสังคมลงใน Facebook เป็นประจำ โดยมีถ้อยคำหรือภาพที่หมิ่นเหม่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อวัฒนธรรมไทยและเสื่อมเสียต่อการเป็นศิลปินแห่งชาติ ไม่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 

สุรชัย ระบุว่า มติดังกล่าวนั้นเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม ทั้งการลงมติโดยใช้วิธีประชุมลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลข้อเท็จจริงที่นำมาใช้ประกอบการพิจารณา ไม่ให้สิทธินายสุชาติชี้แจ้งโต้แย้งก่อนการลงมติ ไม่แจ้งข้อเท็จจริงและเหตุผลในการลงมติให้ทราบอย่างชัดแจ้ง และการใช้ดุลพินิจตีความข้อกฎหมายกำกวมตามอำเภอใจ 

ขัดต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ได้รับการรับรองคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศฯ ดังนั้น การมายื่นฟ้องในวันนี้มีจุดมุ่งหมายให้มีการยกเลิกมติเพิกถอนดังกล่าว พร้อมเรียกร้องให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อการถูกละเมิดสิทธิในเกียรติยศชื่อเสียง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรงของนายสุชาติ รวม 1.12 ล้านบาท รวมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวการเป็นศิลปินแห่งชาติของนายสุชาติ ไว้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

สุรชัย กล่าวเสริมว่า การยื่นฟ้องคดีนี้ เป็นไปเพื่อยืนยันว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเป็นสิ่งที่ศิลปินและประชาชนทุกคนต้องได้รับการรับรองคุ้มครอง และการตีความสถานะอันล่วงละเมิดมิได้ของพระมหากษัตริย์ต้องสอดคล้องกับหลักการและคุณค่าอื่นในรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยโดยรวมด้วย อันจะเป็นผลดีต่อการสร้างสมดุลและรักษาไว้ทั้งคุณค่าของสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานและสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมประชาธิปไตยควบคู่กันไป