ไม่พบผลการค้นหา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 3 นาย ราชสกุล “ยุคล”

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ

อาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2497 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ให้ร้อยเอก หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล เป็น พันโท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2563 เป็นปีที่ 5 ในรัชกาลปัจจุบัน

และโปรดเกล้าฯ พันโท หม่อมเจ้า นวพรรษ์ ยุคล แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษ

พร้อมแต่งตั้ง นายทหารพิเศษ ประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ จำนวน 3 นาย ดังนี้

1. พลเอก หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล

2. พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล 

3. พันโท หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล