ไม่พบผลการค้นหา
มติเห็นพ้องงดจัดงานวันแรงงานแห่งชาติปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ยังคงยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐแก้ปัญหาตามข้อเสนอเดิมที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง ห่วงรัฐใช้เงินกองทุนประกันสังคมอาจกระทบเสถียรภาพกองทุนในอนาคต

สำนักข่าวไทยรายงาน นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจรายการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563 ร่วมกับนายสุชาติ ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแห่งชาติ ในฐานะประธานการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2563 คณะกรรมการจากสภาองค์การลูกจ้าง 15 สภา/สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย และกลุ่มแรงงานอกระบบ เพื่อพิจารณาแนงทางการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปีนี้ เนื่องจาก มีสถานการณ์โควิด-19

ภายหลังการประชุม นายสุชาติ ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแห่งชาติ ในฐานะประธานการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2563 กล่าวว่า จากการหารือคณะกรรมการฯ เห็นพ้องกันว่าจะงดจัดงานวันแรงงานแห่งชาติในปีนี้ เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยไม่อยากดื้อรั้นจัดงาน เพราะจะไม่เป็นดีต่อแรงงาน และจะส่งมอบงบสนับสนุนการจัดงานจำนวน 4.9 ล้านบาท คืนให้กับทางรัฐบาลเพื่อนำไปจัดสรรใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 

อย่างไรก็ตามขบวนการแรงงานยังจะยื่นข้อเรียกร้องกับทางรัฐบาล ในการแก้ปัญหาของแรงงานในส่วนที่รัฐบาลยังไม่ได้แก้ปัญหา เช่น การรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 และ 98 ว่าด้วยสิทธิการรวมตัว และสิทธิการเจรจาต่อรองการเพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงาน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคม 

ส่วนสถานการณ์ของแรงงานในขณะนี้ นายสุชาติ กล่าวว่า ขณะนี้ลูกจ้างได้รับความเดือดร้อนอย่างมากจากผลกระทบโควิด-19 ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานถึง 7 ล้านคน โดยในระหว่างนี้ได้มีการทยอยเลิกจ้างงานเรื่อยๆ นอกจากนี้ผู้นำแรงงานไม่เห็นด้วยกับมาตรการการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลในขณะนี้ ซึ่งมองเป็นการผลักภาระให้กับกองทุนประกันสังคมรับผิดชอบ จ่ายเงินในกรณีที่สถานประกอบการปิดกิจการชั่วคราว ที่ทางรัฐบาลสั่งหรือปิดเอง ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้มองว่า ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย โดยกฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายเงินให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน แต่กลับผลักภาระให้กับประกันสังคมจ่ายร้อยละ 62 ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าลูกจ้างจะได้รับจากนายจ้าง 

นอกจากนี้ ยังมีความกังวลจากผู้นำแรงงานหลายคนว่า การผลักภาระให้ กับประกันสังคม จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของทุนประกันสังคมในอนาคต ที่จะไม่สามารถดูแลผู้ประกันตนได้ 

ภาพ : กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติปี 2562