ไม่พบผลการค้นหา
ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย ตัวแทนพรรคการเมือง นักวิชาการ เรียกร้อง 3 ข้อเสนอแนะศาล รธน.เผยความเห็น 4 บุคคลที่แจงปมอำนาจการแก้ไข รธน.ของรัฐสภา ย้ำการแก้ รธน.เป็นของนิติบัญญัติ หนุนรัฐสภาเดินหน้าโหวตวาระ 3 ดันเลือกต้ัง ส.ส.ร.

วันที่ 5 มี.ค. 2564 ที่โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส ย่านหลานหลวง ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยจัดการ ประชุมหัวข้อ "ก้าวต่อไปของการจัดทำรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย" โดยมีตัวแทนพรรคการเมื่อทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล และนักการเมืองนอกสภา รวมถึงภาควิชาการและภาคประชาสังคม และองค์กรขับเคลื่อนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอื่น เป็นต้น ทั้งนี้ มีการหารือแลกเปลี่ยนในเรื่องอุปสรรคและโอกาสความสำเร็จของกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ที่ดำเนินอยู่ จังหวะก้าวต่อไปของการจัดให้มีรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย โดยเฉพาะหากศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการมี สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ และข้อเรียกร้องของสมาชิกภาคีฯ รวมทั้งเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง

โดย อนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต หนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุม กล่าวว่า สมาชิกภาคีฯ จะทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน เรียกร้องไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประเทศเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันและเรียกร้องการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ่การได้มาประชุมร่วมกันในวันนี้แสดงเจตจำนงที่จะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่เป็นประชาธิปไตย เพราะมีความเชื่อว่าความขัดแย้งในปัจจุบันที่มีที่มาจากรัฐธรรมนูญปัจจุบัน และหวังว่ารัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนจะเกิดขึ้น 

ทั้งนี้ ทางสมาชิกภาคีฯ ขอเสนอ 3 ข้อเรียกร้อง คือ 1.ขอให้เปิดความคิดเห็นของ 4 บุคคลที่ศาลรัฐธรรมนูญขอความคิดเห็นประกอบการพิจารณาวินิจฉัยว่า รัฐสภามีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหรือไม่ และมองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นอำนาจอธิปไตยทางนิติบัญญัติที่เป็นของรัฐสภาและในอดีตได้มีประเพณีการจัดตั้ง ส.ส.ร.ในลักษณะนี้มาก่อนแล้ว

2.เรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาโดยเฉพาะ ส.ว.ผ่านญัตติในวาระที่ 3 ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป และเชื่อว่าการจัดตั้ง ส.ส.ร.จะเป็นการมีส่วนร่วม กันของคนในประเทศ

3.ขอให้ทุกภาคส่วนมีความมุ่งมั่นส่งเสริมและสนับสนุนให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นจุดรวมความคิดของประชาชน โดยเชื่อว่ารัฐธรรมนูญจะเป็นแกนหลักของนิติรัฐนิติธรรมจะช่วยคลายความขัดแย้งทางการเมืองและพัฒนาประเทศได้อย่างเที่ยงธรรม

อย่างไรก็ตาม หากไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ก็จะรณรงค์ขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไป เพราะได้เแสดงเจตนารมณ์ไว้แล้วว่าต้องการรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชน ถึงแม้จะมีอำนาจใดมาขัดขวางเราก็จะไม่ยอมแพ้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง