ไม่พบผลการค้นหา
'เซ็นทรัลรีเทล' กวาดซื้อหุ้น "แฟมิลี่มาร์ท" ในไทย อีกร้อยละ 49 จาก FamilyMart ญี่ปุ่นหลังมีนโยบายถอนลงทุนในไทย ดันเซ็นทรัลฯ ขึ้นตำแหน่งผู้ถือหุ้นเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์

นางงามจิต เกียรติธนาวิทย์ เลขานุการบริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ทำหนังสือถึงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า  เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2563 บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์ ได้บรรลุข้อตกลงการเข้าซื้อหุ้น บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด (CFM) ซึ่งดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย จำนวน 5,757,500 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 49 จาก FamilyMart Co,Ltd. (JFM) ผู้ร่วมลงทุนสัญชาติญี่ปุ่นที่มีนโยบายถอนการลงทุนในประเทศไทย

การเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน CFM จะทำให้บริษัทมีอำนาจในการบริหารแฟรนไชส์ภายใต้แบรนด์ "FamilyMart" อย่างเต็มรูปแบบ และสามารถต่อยอดนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการขยายกิจการซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ การเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน CFM เป็นดังนี้

หลังทำรายการซื้อขายหุ้นครั้งนี้ โครงสร้างผู้ถือหุ้นใน CFM ประกอบด้วย บริษัท เอสเอฟเอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย CRC ถือหุ้นร้อยละ 50.65 , บริษัท เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล จำกัด ถือหุ้นร้อยละ49 และ บมจ.โรบินสัน ถือหุ้นร้อยละ 0.35

การลงทุนดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการได้มา ซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยเมื่อรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการเข้าทำรายการนี้

บริษัทยังไม่เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักททรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :