ไม่พบผลการค้นหา
การไฟฟ้านครหลวง เปิด 'ตลาดประชารัฐ' เพิ่มพื้นที่การจับจ่ายสินค้าราคาประหยัดให้กับประชาชน ช่วยสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้ร้านค้าชุมชนและหาบแร่แผงลอย

นายชัยยงค์ พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดงาน “ตลาดประชารัฐ การไฟฟ้านครหลวงเพื่อประชาชน” เพิ่มพื้นที่ค้าขายให้ผู้ประกอบการ ตอบสนองมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 17 ตุลาคม ที่เห็นชอบให้จัดโครงการตลาดประชารัฐ และกระทรวงมหาดไทย มีนโยบายให้ กฟน. สนับสนุนโครงการดังกล่าว ด้วยการพัฒนาพื้นที่ตลาดใหม่  

จึงได้ขยายพื้นที่ตลาดนัดวันศุกร์เดิมและจัดเตรียมสถานที่เพิ่มเติมแก่ผู้ค้ารายใหม่ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ พร้อมส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ค้าหาบเร่แผงลอยมีพื้นที่ค้าขายเพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าราคาประหยัด ซึ่งตลาดประชารัฐแห่งนี้ เปิดทุกวันศุกร์ ตั้งแต่ 06.30-10.00 น. ด้านหน้าอาคาร 576 สำนักงานใหญ่ กฟน. เพลินจิต  

นอกจากนี้ ผู้ว่าการ กฟน. ยังเปิดงาน "ESG Award 2017" และมอบรางวัล ESG ประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ประกวดแผนงานด้าน ESG หรือ Environmental Social Governance พร้อมอบเกียรติบัตรให้หน่วยงาน กฟน. ที่มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กร ทั้ง 3 ด้าน ตามกรอบ ESG ที่ยึดหลักคุณธรรม คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ภายใต้แผนแม่บทและแผนปฏิบัติเสริมสร้างความยั่งยืน ของ กฟน. ปี 2560 – 2564