ไม่พบผลการค้นหา
สถาบันนิด้าและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอเก็บค่าธรรมเนียมถุงพลาสติก เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้ถุงพลาสติก ในงานเสวนา ถุงพลาสติก ‘เรา’ ใช้ ‘ใคร’ ต้องจ่าย

นายสุรศักดิ์ เหลืองอร่ามศรี รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หากเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้ผลิต อาจเกิดการผลักภาระให้ผู้บริโภคได้ เพราะฉะนั้นการเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้บริโภคโดยตรงจะเห็นผลมากกว่า ส่วนหนึ่งคือช่วยให้เกิดจิตสำนึกกับผู้บริโภค พร้อมเสนอแนะว่า การแก้ปัญหาที่ยั่งยืนต้องแก้ปัญหาขยะแบบบูรณาการ และเพิ่มมูลค่าให้กับขยะพลาสติก

ทางด้านรองศาสตราจารย์นิรมล สุธรรมกิจ อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มองว่า การเก็บค่าธรรมเนียมกับผู้ใช้ถุงพลาสติกจะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้ 

ขณะที่ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้ามีความพร้อม นายประสาน ศรเจริญ ผู้จัดการอาวุโส บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า หากภาครัฐออกนโยบายเก็บค่าธรรมเนียมถุงพลาสติกมาอย่างชัดเจน ทางบริษัทก็มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามมีความพร้อม เหลือเพียงภาครัฐออกนโยบาย

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างประมาณ 2 พันคน โดยศูนย์นิด้าโพล พบว่า ร้อยละ89 เห็นควรว่าภาครัฐควรแก้ไขปัญหาขยะถุงพลาสติกโดยเร็ว ร้อยละ88 เห็นว่าการใช้ถุงพลาสติกมีส่วนทำให้เกิดโรคร้อน และประชาชนกว่าร้อยละ60 เห็นด้วยว่ามาตรการเก็บค่าธรรมเนียมฯ จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่าการรณรงค์สร้างจิตสำนึก และนี่สะท้อนให้เห็นว่า คนไทยตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นรายงานโดย : นัดดา พิศูจน์