ไม่พบผลการค้นหา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกประกาศงดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ทุกหลักสูตร ยกเว้นกรณีต้องใช้ห้องปฏิบัติการ ให้อยู่ในดุลยพินิจส่วนงานที่รับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกประกาศแนวทางการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เมื่อวันที่ 18 มี.ค. ดังนี้

  • ให้งดการเรียนการสอนกระบวนวิชาบรรยายในชั้นเรียน โดยปรับเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ทุกหลักสูตร ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. เป็นต้นไป ยกเว้นบางหลักสูตรที่ต้องมีการปฏิบัติการให้อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละส่วนงานโดยให้มีมาตรการในการคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาด
  • ให้งดการฝึกงานหรือพิจารณาปรับเปลี่ยนระยะเวลาและรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสมแทน
  • ให้งดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนของทุกหน่วยงาน ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด
  • ให้ส่วนงานพิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการวัดและประเมินผล ทดแทนการจัดสอบในห้องเรียนในกรณีที่มีความจำเป็นให้สามารถเลื่อนการสอบได้ตามความเหมาะสม
  • ให้ทุกส่วนงานเตรียมการให้เกิดระบบการทำงานที่บ้าน โดยมีประสิทธิภาพเท่ากับการทำงานที่ส่วนงาน ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนงานในการสร้างระบบ